ผ่านร่างก.ม.พัฒนาแรงงาน

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการ ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีวาระ พิจารณารายงาน เรื่อง การพัฒนาฝีมือแรงงาน แห่งชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการ แข่งขันของแรงงานไทย และร่าง พ.ร.บ. บูรณา การการพัฒนากา�ลังแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. .. เสนอโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อบูรณาการ ภารกิจของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาแรงงานของประเทศ ให้มีทิศทาง และประสิทธิภาพที่เหมาะสม และก า�หนดให้ มีคณะกรรมการบูรณาการการพัฒนาก �าลังแรง งานแห่งชาติ (กบรช.) จา�นวนไม่เกิน 36 คน จากนั้นที่ประชุม สปท.เปิดให้สมาชิกอภิปราย โดยเห็นว่าการพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องคา�นึง ถึงการลดความเหลื่อมล ้�าและลดความยากจน ที่ยั่งยืนด้วย และค า�นึงถึงสวัสดิการและรายได้ หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมส �าหรับผู้ใช้แรง งาน ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงาน และร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนน 154 เสียง ต่อ 1 งดออกเสียง 4 ก่อนส่งให้ประธาน สปท.และครม.พิจารณาต่อไป.

ลุงตู่”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.