Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ตำ�บลบ�งกระสอบ เป็นหนึ่งใน 6 ตำ�บลในพื้นที่กระเพ�ะหมู อ.พระประแดง จ.สมุทรปร�ก�ร มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพ มห�นคร ตั้งอยู่บนที่ร�บลุ่ม บนแผ่นดิน ส�มเหลี่ยมป�กแม่นำ้�เจ้�พระย� มีลักษณะ ภูมิประเทศคล้�ยกระบุงก้นสอบ เป็นพื้นที่ รองรับนำ้�กอ่นที่จะไหลลงสู่อ่�วไทย เป็นดิน เหนียวอ่อนตัว มีคว�มส�ม�รถในก�รอุ้มนำ้� และรับแรงนำ้�หนักได้ตำ่� เมื่อรับนำ้�หนักจะมี ก�รยุบตัวได้ง่�ย นอกจ�กนั้นยังมีลำ�คลองอยู่ ทั่วไป เดิมประช�กรใช้พื้นที่ทำ�ก�รเกษตรได้ดี แต่ปัจจุบันเกิดภ�วะนำ้�ท่วมขังทุกปี ทำ�ให้้ สภ�พพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรเสียห�ยจำ�นวนม�ก

จ�กสภ�พพื้นที่ดังกล่�ว นายวิรัตน์ ศ ศิ โรดม น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล(อบต.) บ�งกระสอบ ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คญัจึงได้ร่วม กับช�วบ้�นใน ต.บ�งกระสอบ จัดโครงก�ร “รักนำ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” ขึ้น โดยได้รับ คว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ศูนย์จัดก�รพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ุ ธ์ มี พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญช�ก�ร มณฑลทห�รบกที่11 พ.อ.หญิง ทักษดา สังข จันทร์ ผู้ช่วยโฆษก ประจำ�สำ�นักน�ยก รัฐมนตรี นายคริสตอฟ เจอโฟรย์ ผู้จัดก�ร ทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ นางจุฑา มาส คชาชีวะ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย บริษัท ปตท. จำ�กดั(มห�ชน) และประช�ชน ช�วบ�งกระสอบ กว่� 250 คน ร่วมกิจกรรม

นายวิรัตน์ น�ยก อบต.บ�งกระสอบ กล่�วว่� จ�กสภ�พพื้นดินใน ต.บ�งกระสอบ เป็น ที่ร�บลุ่มบนแผ่นดินส�มเหลี่ยมป�กแม่นำ้� เจ้�พระย� มีลักษณะภูมิประเทศคล้�ยกระบุงก้น สอบ เป็นพื้นที่รองรับนำ้�กอ่นที่จะไหลลงสู่อ่�วไทย เป็นดินเหนียวอ่อนตัว มีคว�มส�ม�รถในก�รอุ้ม นำ้� และรับนำ้�หนักแรงได้ตำ่� เมื่อรับนำ้�หนักจะมี ก�รยุบตัวได้ง่�ย และด้วยเหตุผลดังกล่�ว จึงได้ ร่วมมือกับหล�ยหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน จัดโครงก�ร “รักนำ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” ขึ้นและ เพื่อเป็นก�รเฉลิมพระเกียรติเพื พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย ร�ชสมบัติ ครบ70 ปี และ สมเด็จพระ น นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษ� 7 รอบ 84 พรรษ� นอกจ�กนี้เป็นก�รรณรงค์ส่งเสริมก�ร ปลูกป่�ในพื้นที่เป็นก�รดูดซับนำ้�ต�ม ธรรมช�ติ ลดคว�มรุนแรงจ�กสภ�วะ นำ้�ท่วม และนำ�คว�มชุ่มชื้นม�สู่ ชุมชนม�กขึ้น เป็นก�รฟื้นฟูดินลดก�รชะล้�งพัง ทล�ยของดิน รวมทั้งเพิ่มปริม�ณธ�ตอุ�ห�ร และ คว�มอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ตลอดจนเป็นก�ร ปลูกจิตสำ�นกึในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ และป่�ไม้ให้ประช�ชนในพื้นที่ด้วย ที่สำ�คญัที่สุด เพื่อแสดงคว�มจงรักภักดี และแสดงออกถึงคว�ม ส�มคัคีของคนในตำ�บลบ�งกระสอบอีกด้วย นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่�ร�ชก�ร จังหวัดสมุทรปร�ก�ร กล่�วว่� สำ�หรับโครงก�ร “รักนำ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน” ที่อบต. บ�งกระสอบ ได้จัดขึ้นนั้น เพื่อ เป็นก�รเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิง ถวัลยร�ชสมบัติ ครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม พรรษ� 7 รอบ 84 พรรษ� รวมทั้ง เป็นก�รเพิ่มพื้นที่ป่�ไม้ในพื้นที่ ต.บ�งกระสอบ และฟื้นฟูสภ�พป่�เสื่อมโทรม ให้คืนคว�มอุดมสมบูรณ์ พร้อมปลูกฝัง จิตสำ�นกึให้ประช�ชนมีส่วนร่วมในก�รบำ�รงุ ดูแลรักษ� และเป็นก�รอนุรักษ์ป่�ไม้ จึงเป็น โอก�สอันดีที่ ต.บ�งกระสอบ จะเพิ่มพื้นที่สี เขียวในพื้นที่ ก�รจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกหน่วย ง�นให้คว�มสำ�คญัและร่วมมือร่วมใจ ได้เล็ง เห็นคว�มสำ�คญัของโครงก�ร ซึ่งเป็นก�รร่วม แสดงคว�มจงรักภักดีด้วยก�รสร้�งพลังแห่ง คว�มส�มคัคีร่วมกัน เพื่อทำ�นบำุ�รงุทรัพย�กร ธรรมช�ตและิสิ่งแวดล้อมตลอดไป

ก�รจัดกิจกรรมในก�รปลูกฝังจิตสำ�นกึ ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ ถือเป็นเรื่องดี ยิ่งปลุกสำ�นกึคนในท้องถิ่น จะทำ�ให้เกิดก�ร รักบ้�นเกิด ทำ�ให้เกิดก�รฟื้นฟูพื้นที่ และห� ท�งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบม�ถงึช�วบ้�น ได้อีก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.