Snub

Daily News Thailand - - การศึกษา -

ตอนที่ Air Force One เครื่องบินประจำ�ต �ำ แหน่งประธ�น� ธิบดีสหรัฐร่อนลงที่สน�มบินนครห�งโจว ประเทศจีน เพื่อนำ� ประธ�น�ธบิดีโอบ�ม�ไปเข้�ร ว่ มประชุม G20 คนส่วนใหญ่คงคิดว่� สหรัฐกับจีนคงจะปะทะกันในส่วนของเนื้อห�ส�ระในประเด็นเช่น ทะเลจีนใต้

แต่คงไม่มีใครนึกว่�เพียงแต่ก�รที่โอบ�ม�ลงจ�กเครื่อง เหยียบผืนแผ่นดินจีนก็กล�ยเป็นเรื่องได้ เมื่อผู้นำ�ประเทศที่ทรง อำ�น�จที่สุดในโลกจำ�ตองลงจ�กเครื่องบินท�งประตูหลังของเครื่อง้ แทนที่จะลงบันไดปูพรมสีแดงที่ปกติจะต้องม�เทียบประตูหน้� แต่ ในโอก�สนี้ไม่มีม�เทียบ

บ�งคนฟันธงว่�ง�นนี้จีนตั้งใจ snub โอบ�ม� เพื่อแสดงว่� อเมริก�จะใหญ่แค่ไหนจีนก็ไม่กลัว แกล้งให้โอบ�ม�เสียหน้�อบัอ�ย ช�วโลกซะเลยที่ต้องออกท�งตูดเครื่องบิน

แต่บ�งคนก็แย้งว่�จนีจะได้อะไรจ�กก�รsnub โอบ�ม� เพร�ะ จีนเป็นเจ้�ภ�พ ห�กปฏิบัติไม่ดีกับอ�คนัตุกะ ฝ่�ยที่เสียห�ยก็คือจีน เองในฐ�นะที่เสียม�รย�ทอย่�งแรง

นอกจ�กภ�พโอบ�ม�ออกจ�กเครื่องท�งประตูหลังแล้ว ก็ยัง มี video clip = คลิปวิดีโอ ที่แสดงให้เห็นก�รตอบโต้กันอย่�งเผ็ด ร้อนระหว่�งเจ้�หน้�ททำ�เนียบข�วกับเจ้�หน้�ทของจีนี่ ี่ ผู้หลุด ประโยคเด็ดออกม�ว �่ This is our country! This is our airport! = นี่คือประเทศของเร� นี่คือสน�มบินของเร�

คนอเมริกันเห็นคลิปนั้นแล้วก็ต้องรู้สึกว่�จนไม่เป็นมิตรเอ�ี เสียเลย ขน�ดแค่จะให้นักข่�วทำ�เนียบข�วไปยืนรอถ่�ยรูป ประธ�น�ธบิดีต�มรูปแบบปกติก็ไม่ยอม

แต่อีกแง่มุมหนึ่งก็คือสหรัฐมักจะ “เยอะ” เวล�ประธ�น�ธบิดี ของตนไปเยือนต่�งประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศก็ต�ม จะต้องมี ทีมง�นติดต�มหล�ยร้อยคนเพื่อดูแลคว�มเรียบร้อยทุกด้�น

(แน่นอน บ�งทีก�รจัดฉ�กให้ประธ�น�ธบิดีก็ไม่สำ�เร็จเสมอ ไป อย่�งสมัยประธ�น�ธบิดี GeraldFord ก็เคยสะดุดหกล้มตกบันได เครื่องบินระหว่�งก�รเยือนออสเตรียอย่�งเป็นท�งก�ร (https:// youtu.be/jlz0he9rtKw) จนได้กิตติศัพท์ว่�เป็นประธ�น�ธบิดีจอม clumsy = ซุ่มซ่�ม เบอะบะ)

แต่ในกรณีของจีน ปร�กฏคว�มจริงภ�ยหลังว่�ทไม่ได้มีรถี่ บันไดพรมแดงไปเทียบที่ประตูหน้� Air Force One เป็นเพร�ะ Secret Service ของสหรัฐเอง ซึ่งมีหน้�ท ดูี่ แลคว�มปลอดภัยของ ประธ�น�ธบิดี ต้องก�รให้คนขับรถบันไดพูดภ�ษ�อ งั กฤษได้ แต่ท�ง ฝ่�ยจีนไม่มีให้ เสนอให้เอ�ล่�มนั่งไปด้วยสหรัฐก็ไม่ยอม ในที่สุดก็ เลยปล่อยให้ประธ�น�ธบิดีตัวเองออกท�งประตูท้�ยเครื่อง

แต่กว่�คว�มจริงจะปร�กฏฝ่�ยจีนก็โดนนินท�เป็นกระบุงโกย ไปแล้วว่�จงใจ snub โอบ�ม�.

บ๊อบ บุญหด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.