ดันไทยส่งฮาลาลตีตลาดโลกมุสลิม

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า ษ -

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. น.ส.รุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผอ.ฝ่ายจัดการธุรกิจบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จา�กัด กล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร สา�หรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชีย หรือFiAsia2016 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ อินโดนีเซียบนพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม716 บริษัทจาก47 ประเทศ ว่า เนื่องจากประเทศอินโดนีเซีย ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลกและมีความต้องการด้าน อาหารเพิ่มมากขึ้น 8.2% ในทุก ๆ ปี โดยเฉพาะอาหารฮาลาล เนื่องจากประชากรเกือบทั้งหมด เป็นมุสลิมแต่ทว่าการผลิตอาหารในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้อินโดนีเซีย ต้องนา�เข้าอาหารจากต่างประเทศมากถึง 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 3.1 แสนล้านบาท ทา�ให้มีการเลือกอินโดนีเซียเป็นสถานที่จัดงานครั้งนี้

น.ส.รุ้งเพชร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันไทยมีบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลกว่า 5,000 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการรับรองฮาลาลกว่า 1 แสนราย มีมูลค่าการส่ง 2แสนล้าน บาท ขณะที่ในอินโดนีเซียผู้ประกอบการไทยส่งออกอาหารฮาลาลไปประมาณ 24,000 ล้านบาท ต่อปี หากเปรียบเทียบกับมูลค่าการนา�เข้าอาหารฮาลาลของอินโดนีเซียแล้วจะพบว่าเป็นจา�นวน ที่น้อยมาก โดยจุดอ่อนสา�คญันอกเหนือจากมาตรฐานของฮาลาลแล้วผู้ประกอบการไทยยังขาด ความสม่า�เสมอในการส่งออกทา�ให้สินค้าอยู่ในตลาดไม่นานพอ อีกทั้งยังมักจะส่งออกสินค้าเป็น ลอตขนาดเล็กซึ่งไม่สามารถกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง หากผู้ประกอบ การไทยสามารถรักษาความถี่และกระจายการส่งออกให้ทั่วถึงได้จะสร้างความน่าเชื่อถือใน มาตรฐานฮาลาลและเชื่อว่าจะสามารถแข่งขันกับประเทศส่งออกอื่น ๆ ได้อย่างทัดเทียม และ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกในการส่งออกสินค้าฮาลาลภายในปี 2563 อย่างแน่นอน. สามารถ จา�เลยที่ 1-2 มีความผิดตาม พ.ร.บ. เป็นต้นเหตุของความแห้งแล้งและภัยพิบัติจาก ป่าไม้ฯ มาตรา 54 วรรคหนึ่ง, 72 ตรี วรรคสอง นา้�ป่าไหลหลาก สภาพความผิดจึงเป็นเรื่องร้าย ให้จาคุกคนละ� 5 ปี ส่วนนายแทนและนาย แรงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษและให้จา�เลยทั้งสี่ บรรเจิด จา�เลยที่ 3-4 มีความผิดตามประมวล คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจา�เลย กฎหมายที่ดินมาตรา 9 (1), 108 ทวิ วรรค 1 ทั้งสี่ออกจากที่ดินและป่าไม้บริเวณที่เกิด และ พ.ร.บ. ป่าไม้ฯ มาตรา 54 วรรคหนึ่ง, 72 เหตุด้วย ตรีวรรคหนึ่ง เป็นความผิดกรรมเดียว แต่ผิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังทนาย กฎหมายหลายบทให้ลงโทษความผิดตาม ความได้ยื่นคา�ร้องพร้อมหลักทรัพย์ อาทิ สมุด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุดให้จา� เงินฝากธนาคาร หนังสือ น.ส.3 ก. เพื่อขอ คุกจา�เลยที่ 3 และ 4 ไว้คนละ 3 ปี ปล่อยชั่วคราวจา�เลยทั้งสี่ระหว่างอุทธรณ์คดี

ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าป่าไม้เป็น กระทั่งเวลา 16.15 น. ศาลพิจารณา ทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญ และเป็นสมบัติที่ ค�าร้องและหลักทรัพย์แล้วมีค�าสั่งอนุญาตให้ ล้�าค่าของชาติควรที่ประชาชนจะต้องร่วมกัน ปล่อยชั่วคราวจา�เลยทั้งสี่โดยตีราคาประกันนาย หวงแหน บ�ารุงรักษาให้อุดมสมบูรณ์เพื่อ พงษ์ชัยและนายสามารถคนละ 800,000 บาท ประโยชน์ร่วมกันไม่ให้เป็นของส่วนตัวแก่ผู้ใด ส่วนนายแทนและนายบรรเจิดตีราคาประกัน การกระทาของจาเลยทั้งสี่มีผลกระทบต่อการ� � คนละ500,000 บาท พร้อมกา�หนดเงื่อนไขห้าม เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของดิน น้�า จ า� เลยทั้งสี่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้น อากาศและป่าไม้ทั้งโดยตรงและทางอ้อมอัน แต่จะได้รับอนุญาตจากศาล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.