แก้ด้วย...เข้มก.ม.-รัฐเอาจริง-คนเลิกชุ่ย

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า ษ -

“ที่ผ่านมากรมเจ้าท่ากำาชับและเข้มงวด เจ้าหน้าที่ประจำาเรือและผู้ควบคุมเรือทุกรายทั้ง เรื่องการบรรทุกนำ้าหนักเกินื หรือการขับเรือ ด้ ด้วยความเร็ว รวมทั้งจัดฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ แต่ในทางปฏิบัติผู้ทำาหน้าที่ประจำาเรือมักจะ ไม่เข้มงวดเรื่องเหล่านี้ ขณะที่ผู้โดยสารก็ไม่ได้ คำานึงถึงเรื่องของความ ปลอดภัย ส่วนกำาลังของ เจ้าหน้าที่มีจำากัดไม่เพียง พอจะเข้าไปควบคุมดูแล ได้อย่างทั่วถึง”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.