ใบเสร็จค่านา้�

Daily News Thailand - - การเมือง -

ดู ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ หน้ากวาดล้างกันอย่างเต็มที่

การประชุม ครม. “นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการกา�กับดูแล ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างสา�นักงานการท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซีเอ็นทีเอ) กับกระทรวงการท่อง เที่ยวฯ

“บริษัทโอเอ” ร่วมประกอบธุรกิจนา�เที่ยว กระทา�การอันก่อให้เกิดความเสียหาย แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการท่องเที่ยว หรือค่านา้� 20-30% ไกด์อีก 3% ได้เปอร์เซ็นต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.