ดึงพรรคการเมืองถก ก.ม.ลูก

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำารวจ ความเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) การจัด สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองและ ร่าง พ.ร.ป.

การสัมมนาจะจัดที่รัฐสภา เวลา 13.00-16.30 น. โดยได้เชิญพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.