คำาแนะนำาคนใช้รถติดก๊าซ

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

จุลสารลดหยุดภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำาเดือนกันยายน มีคำาแนะนำาผู้ใช้รถติดตั้งระบบก๊าซ ดูแล เติมก๊าซถูกวิธี ขออนุญาตผ่านตรงนี้คัดลอกเพื่อเผยแพร่ครับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.