เทศบาลวิหารแดงผนึกกำาลังจัดยิ่งใหญ่ ‘ชม ชิม ช้อป’ตลาดเก่าสานวัฒนธรรมไทย-จีน “

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น - สมชาติ มานะยิ่งเมต

วิหารแดง ที่ได้จัดงานประจ�าปีของศาลเจ้าพ่อ วิหารแดงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาค รัฐและเอกชน งานนี้ถือได้ว่าเป็น “หนึ่งเดียวใน จังหวัดสระบุรี” ซึ่งมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ ว่าคนไทยเชื้อสายจีน ต่างประกอบอาชีพหลาก หลาย เทศบาลตา�บลวิหารแดง มีนโยบายด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมอาชีพเป็นการ เพิ่มรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตให้ชุมชนเข้มแข็ง

นายกเทศมนตรีตา�บลวิหารแดง กล่าว อีกว่า พร้อมกันนี้คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อ วิหารแดงได้จัดงานประจา�ปี2559 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-25 กันยายนนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลต�าบล วิหารแดงจึงจัดกิจกรรม “ชม ชิม ช้อป ตลาด เก่าวัฒนธรรมไทย-จีน วิหารแดง” ที่ตลาดเก่า ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “ตลาดผ้า” เคยเป็นตลาดเก่า แก่กว่า 60 ปี มีร่องรอยของวัฒนธรรมไทยและ จีนร่วมกัน กิจกรรมนี้เป็นการแสดงออกทั้งด้าน อุปโภค-บริโภคของ 2 วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้มา ร่วมงานได้ซื้อสินค้านานาสารพันที่เรียกว่า “ของดีวิหารแดง” ทั้งสินค้าโอทอปที่มีอยู่ใน อ.วิหารแดง ทั้งของที่ระลึกซึ่งเป็นประชาชนใน พื้นที่น�ามาจ�าหน่ายเอง นอกจากนั้นจะได้ร่วม “ชิม” รับประทานอาหารอร่อยทั้งคาว-หวาน ที่ เป็นอาหารไทยและอาหารจีนเจ้าเก่ารวมทั้งขนม หวานต่าง ๆ ทั้งจากแม่ค้า-พ่อค้าในพื้นที่ จาก 9 ชุมชนของเทศบาลฯ มาร่วม ประชันกันจา�หน่ายนับร้อยร้าน ภายในงานจะมีการแต่งกายย้อน ยุคตามแบบวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งแม่ค้าแม่ขายที่จ�าหน่าย อาหารหรือขนมหวานแบบใด จะแต่งกายตามวัฒนธรรมชนิด ของอาหารนั้นๆ เป็นการสร้าง สีสันภายในงาน นางอรนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนที่จะ ได้ “ชม” นั้นจะมีทั้งการแสดงทั้งแบบไทย และจีน โดยมีการแสดงตีกลองสะบัดชัย อัน เป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นยุวชนที่สร้างชื่อเสียง ให้กับ จ.สระบุรี มาแล้ว การแสดงเชิดสิงโต ที่มีรากเหง้าของวัฒนธรรมจีนและการ ประกวดแต่งกายไทย-จีน การประกวดร้อง เพลงและการแสดงของเด็กนักเรียนในพื้นที่ ตลอดงาน นอกจากการ ชม ชิม ช้อป แล้ว ผู้มาร่วมงานได้มีโอกาสได้สักการะสิ่ง ศักด์ิสิทธ์ิ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทาน มาจาก สมเด็จพระสังฆราชฯ สยามวงศ์ จาก ประเทศศรีลังกา ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัด วิหารแดง และสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่ชาว วิหารแดงให้ความเคารพนับถือ โดยคณะ กรรมการได้อัญเชิญมาประทับที่บริเวณศาล เจ้าพ่อแดง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงาน ในวันที่ 22-25 กันยายน 2559.

มีไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.