เมืองพัทยาเร่งแก้ปัญหาจราจรทางน้ำา รองรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ที่ จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ศรีวิศุตน์ รดารุณ รอง ประธานเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวัน ที่ 13-22 พ.ย. นี้ เมืองพัทยา จะได้รับเกียรติให้ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “งานมหกรรมทาง เรือนานาชาติ” เนื่องในโอกาสครบรอบ50 ปี ของ การก่อตั้งอาเซียน บริเวณอ่าวพัทยา จ.ชลบุรี โดย กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดพิธีสวนสนามทางเรือ การประชุมร่วมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน การ จัดนิทรรศการทางทหาร และการสัมมนาทาง วิชาการ ซึ่งจะมีนายทหารระดับสูง กา�ลังพลกว่า 6,000-10,000 คน รวมทั้งเรือรบจาก 30 ประเทศ เข้าร่วม จึงถือเป็นเรื่องสา�คัญที่เมืองพัทยา ต้องจัด เตรียมความพร้อมในการรองรับ โดยเฉพาะพื้นที่ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งถือ เป็นหน้าเป็นตา และจะเป็นพื้นที่สา�คัญในการจอด เรือ รวมทั้งรับส่งผู้ร่วมงาน แต่ปัจจุบันสภาพของ สะพานเริ่มมีการชา�รุดเป็นอย่างมาก จึงต้องควร แก้ไขปรับปรุงเร่งด่วน

รองประธานเมืองพัทยา เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการจัดสร้างอาคารขนาด2 ชั้น เพื่อใช้เป็นจุดประสานงานร่วมในการดูแลการ จราจรทางน้า� และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งการ จัดสถานที่โดยรอบท่าเทียบเรือใหม่ เพื่อใช้ในการ รองรับปัญหาการจราจรทางบก โดยเฉพาะจุดจอด รถรับส่ง ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีปัญหาการติดขัด และ ไร้ระเบียบเป็นอย่างมาก โดยให้เร่งประสานไปยัง กองทัพเรือ เพื่อด า�เนินการต่อไป ซึ่งปัจจุบันปัญหา การจราจรบริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้มีปัญหา อย่างมาก เนื่องจากเมืองพัทยาไม่มีการบริหาร จัดการเรื่องของพื้นที่รองรับที่มีประสิทธิภาพ จึง อยากให้มีการปรับเปลี่ยน และหาวิธีการจัดการ เรื่องพื้นที่ของการจอดเรือใหม่เพื่อน�ามาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยน า�มาใช้เป็นที่จอดรถ ขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาความแออัด และการ ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสวยงาม

นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สา�หรับ พื้นที่ของสะพานท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ที่ผ่านมา ได้ทา�การศึกษาออกแบบในการปรับปรุงซ่อมแซม ไปแล้ว โดยจะใช้งบประมาณรวม25 ล้านบาท ซึ่ง จากนี้จะได้เร่งน�าเรื่องเสนอต่อสภาเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนเรื่องอาคารควบคุมการ จราจรทางนา้� ที่ผ่านมา มีการก่อสร้างศูนย์ควบคุม ระบบจราจรทางนา้�ไปแล้ว พร้อมเครื่องมือที่ทัน สมัยซึ่งสามารถประยุกต์มาใช้ในกิจกรรมดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี ขณะที่ปัญหาพื้นที่สาธารณะบริเวณ ท่าเรือที่จะนา�มาใช้สา�หรับการจอดรถ กา�ลังดา�เนิน การเพื่อให้เกิดความชัดเจน และมีประสิทธิภาพ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.