‘นายกโพธิ์พระยา’หนุนปั้นดินสร้างรายได้

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

น.ส.นฤมล วัชระพงศ์ไพบูลย์ นายก เทศบาลตา�บลโพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโน โลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดา�เนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจา�วันที่เพิ่มขึ้น ราคา สินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนโดย ทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้น เพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนราย ได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพ เศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายกเทศบาลตา�บลโพธิ์พระยา เปิดเผย อีกว่า เทศบาลตา�บลโพธิ์พระยา ได้ตระหนักถึง ปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม การทา�ผลิตภัณฑ์จากดินไทย เป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ที่วัดวรจันทร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชน โดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ที่ได้รับให้กับ ผู้สนใจในชุมชนได้ และยังสนับสนุนกลุ่ม อาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญ เติบโต จนสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับ แก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผล กระทบจากภาวะวิกฤติทางการเงิน เป็นกระ บวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้ม แข็งและพึ่งตนเองได้ คาดว่าผู้เข้าร่วมโครง การฯ สามารถนา�ความรู้จากการฝึกอบรม มา ประกอบอาชีพได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้ กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.