ตลาดน้ำาประชารัฐวัดแคนอก

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กา�ลังใจกับคณะกรรมการตลาดนา้�ประชารัฐ วัดแคนอก “ของดีเมืองนนทบุรี” ซึ่งเป็น ความร่วมมือของชุมชนเพื่อชุมชนในการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับท่าเทียบเรือ โดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนในพื้นที่นา�สินค้าเกษตร สินค้า ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ และอาหารพื้นบ้านที่ อร่อย สะอาด มาจา�หน่ายให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดให้มีโปรแกรมการท่องเที่ยวทาง น้�าด้วยการล่องเรือเยี่ยมชมวิถีชีวิตสายน้�า จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ผวจ.นนทบุรี ได้มอบแนวทาง การดาเนินการของตลาดน้�าประชารัฐวัด� แคนอก ให้ยึดหลัก “สะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย” โดยจัดการจราจรเข้า-ออก และสิ่งอา�นวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ สุขา ทางเดินลาดที่สะดวก และสบาย รวมทั้งดูแล พื้นที่สิ่งแวดล้อมในตลาดให้มีความสะอาดอยู่ เสมอ พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV สร้างความ ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด นนทบุรี และช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนตาม แนวทางประชารัฐของรัฐบาล.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.