‘ยิ่งลักษณ์’ฉนปรีดแตก บีโดปนปเล่ชน.สงาอบนลูฝ่ากบิ๊ยเดีกติ๊ยกว

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ปู” ย่องชอปปิงตล�ดข้�งทำ�เนียบฉุนข�ดโดน ป.ป.ช.ตั้งอนุฯ สอบเรื่องปล่อยนำ้�ทว่มอีก โวยไม่ เข้�ใจทำ�ไมตัวเองโดนอยู่คนเดียว

โอดครวญ.. ฆ่าแมว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตน�ยกฯ แวะไปเที่ยว และกินก๋วยเตี๋ยวที่ตล�ดเก่� น�งเลิ้ง ให้สัมภ�ษณ์สื่อค่อนข้�ง เคร่งเครียด หลังถูก ป.ป.ช.ตั้ง อนุกรรมก�รฯ สอบเรื่องปล่อยให้ นำ้�ทวมอีก่ ถึงกับครำ่�ครวญว่� ตอนนี้ถูกจ้องเล่นง�นอยู่คนเดียว

..จนท.ร�ชทัณฑ์ คุม ตัวน�ยภ�นวัุตร สิงห์ส�หสั อ�ชพี จยย.รับจ้�ง ไปคุมขังที่เรือนจำ� พ ิเศษ หลังศ�ลแขวงพระนคร เหนือ ตัดสินให้จำ�คกุ 18 เดือน คดีฆ่�แมว 9 ตัว เหตุเกิดพื้นที่ เขตวังทองหล�ง (ข่�วหน้� 16)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.