ส งั่เด้ง‘เจ้าท่านนทบรี’ คดีเรือมรณะ ล่มที่กรุงเก่า ไล่จี้เอาผิดซ้ำา ทั้งวินัยอาญา

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สั่งเด้ง “เจ้�ท�่นนทบุรี” เข้�กรุ เซ่นโศกน�ฏกรรม เรือมรณะล่มหน้�วัดดัง เมืองกรุงเก่� ดับสังเวย 28 ศพ เจ็บกว่�ครึ่งร้อย ซิกแซ็กต่อใบอนุญ�ตให้ เรือลำ�เกิดเหตุหน้�ต�เฉย ทั้งที่ไม่ได้ทำ�ประกันภัย อธิบดี

ฝีมือเยี่ยม..

น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธ�นพิธีมอบร�งวัลภ�พข่�วสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2558-2559 โดยทีมช่�งภ�พนสพ.เดลินิวส์คว้� 10 ร�งวัล ที่ รร.เซ็นท�ร� แกรนด์ เซ็นทรัลฯล�ดพร้�ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.