คว้า10รางวัลภาพข่าว

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ผง�ดยิ่งใหญ่ ช่�งภ�พ “เดลินิวส์” กว�ด 10 ร�งวัลภ�พข่�วยอดเยี่ยม ของสม�คมช่�งภ�พ สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2558 “หัวหน้� ช�่งภ�พ” คว้� 2 ถ้วยชนะเลิศ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.