ยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 80

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ผมนึกถึงอยู่ 2 เรื่องซึ่งเป็นคนละเรื่อง อันแรกไทย แลนด์ 4.0 ที่รัฐบำลพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมเข้ำสู่ยุค เทคโนโลยีนวัตกรรม อีกอันก็กำรเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีหน้ำ มองไปมองมำจับแพะชนแกะเอำมำเป็นเรื่องเดียวกัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.