รเรีอยงกผสออ.ดีบเอรอสบไอ2 เตือนบริษัททัวร์จีน รีบลงชื่อแสดงตน กันรายใหญ่ผูกขาด

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

กรมท่องเที่ยวเตือน “บริษัททัวร์จีน” รีบ มำลงชื่อแสดงตัวตน เพื่อประสำนหน่วยงำนรัฐของ จีนรู้ว่ำไทยมีบริษัททัวร์หลำกหลำย ไม่ได้มีแต่รำย ใหญ่ ๆ ไม่กี่รำยผูกขำดด้ำน

นา้�ท่วมหนัก...

ฝนตกหนักกลำงดึกต่อเนื่องถึงเช้ำ ทำ�ให้เกิดนำ้� ท่วมขังบนถนนหลำยสำยใน จ.สมุทรปรำกำร เรื่อยไปถึงซอยแบริ่ง (สุขุมวิท 107) และซอยลำซำล ระดับน ำ้�สูง 20-30 เซนติเมตร ตำ�รวจจรำจรต้องออกมำอำ�นวยควำมสะดวก เพื่อเร่งระบำยรถที่ติด ขัด ส่งผลให้ประชำชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องเสียเวลำในกำรเดินทำงเพิ่ม ขึ้นจำกเดิมนำนนับชั่วโมง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.