ผงะเจอศพหน่มโดนหั่น

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ระทึกตำ�รวจท่องเที่ยวบุกจู่โจมจับแก๊งปลอม พำสปอร์ตข้ำมชำติ กบดำนไทย เช่ำอำคำรพักอำศัย ย่ำนพระโขนง สุดระหำ่� ฉวยจังหวะพำ ตร.ดูของ กลำงในตู้เซฟหนึ่งในคนร้ำย

ลงพื้นที่...

พล.ต.ท.ศำนิตย์ มหถำวร ผบช.น. นำ�คณะลงพื้น ที่ตรวจเกำะกลำง แยกผ่ำนพิภพ ลีลำ หน้ำโรงแรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 43 จุดที่อยู่ใน โครงกำรปรับปรุงเกำะกลำงถนน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.