ช่วงนี้ฝ่ายตรงข้ามพยายามให้ข่าว บิดเบือนรัฐบาลควรเตรียมรับมือ 2 อย่าง คือเตรียมทีมไปสู้ในศาล โดยต้อง เลือกคนที่รู้เรื่องนี้จริง และ 2. ต้อง เตรียมทีมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ ประชาชนเข้าใจ

Daily News Thailand - - การเมือง -

3 คือ นำยกรัฐมนตรี ต้องลงนำมคำ�สั่งทำงปกครอง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.