ทนำยแผ่นดิน

Daily News Thailand - - การเมือง -

ถูก “ส�ำนักงำนอั ย ก ำ ร สูงสุด” “อสส.” นักธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง คดีกำรโอนหุ้น

“นำงวันเพ็ญ ธนธรรมสิริ” พี่สำวนำยชู ว ง ษ์ จะตัดสินใจขอฟ้องร้องเองทั้ง 2 คดี เนื่อ ง จำ ก เชื่อมั่นในหลักฐำนทั้งหมด ทั้งเรื่องหุ้น และ ฆำตกรรม “นำยชูวงษ์ แซ่ตั๊ง” ก็เท่ำกับช่วยปลดล็อก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.