สุ่มตรวจตู้น้ำ�ดมื่หยอดเหรียญ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ ฐ -

คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศคณะ กรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ตู้ นำ้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.