จยย.ชนสิบล้อดับ1เจ็บ1

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 23 ก.ย. ร.ต.อ.รพีพงศ์ บุญ พัวพันธ์ รอง สว.(สอบสวน)สภ.คูคต อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถ สิบล้อชนกับรถจยย.มีผู้ได้รับบำดเจ็บและเสีย ชีวิตที่ถนนลำ�ลูกกำแยกเสมำฟ้ำครำม จึงรุดไป ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอำสำสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู แพทย์เวร รพ.ภูมิพลอดุลย เดช พบรถบรรทุกสิบล้อยี่ห้อฮีโน่สีขำวของกอ วัฒนำทะเบียน 82-7154 กำญจนบุรี จอดอยู่ กลำงถนนใต้ท้องรถ พบรถจยย.ยี่ห้อฮอนด้ำ รุ่นโซนิค สีน้�ำเงินด �ำ ทะเบียน บฉบ 528 กรุงเทพมหำนคร ล้มคว่�ำอยู่และมีผู้เสียชีวิต คือนำงปุณยนุช มูลอ้ำย อำยุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้ โดยสำร มีบำดแผลที่หน้ำอกและมีผู้ได้รับบำด เจ็บอีกคือนำยประดิษฐ์ แพงทรัพย์ อำยุ 30 ปี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.