กองปราบฯ จับหนุ่มดัตช์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 23 ก.ย. พ.ต.อ.จิรภพ ภูริ เดชเ ผกก.1.บก.ป. พร้อม พ.ต.ท.มนูญ แก้ว กำ่� สว.กก.1 บก.ป. ร.ต.อ.ฉัตรชัย เหมวิลัย ร.ต.ท.สรัล ยศพลพิเนต รอง สว.ฯ ร่วมจับกุม นำยเจอร์ริทน วิลเลม แมธเธียส วำน เดอ เวลด์ อำยุ 34 ปี ชำวเนเธอร์แลนด์ ผู้ต้องหำตำม หมำยจับศำลอำญำ ที่ 1656/2559 ลงวันที่ 30 ส.ค. ข้อหำ ใช้หรือจ้ำงวำนผู้อื่นกรรโชกทรัพย์ จับได้บริเวณ ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท สืบ เนื่องจำกช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่ำนมำ มีผู้เสียหำย เป็นชำยชำวแอฟริกำใต้ เข้ำแจ้งควำมกับ ต ำ� รวจ สน.หัวหมำก ว่ำถูก นำยเจอร์ริท ผู้ร่วม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.