โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบฯปี 60

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ค่ำาวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจา นุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีใจความ สำาคัญระบุว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวมี 59 มาตรา มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. 2559 โดย มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และให้ตั้ง งบประมาณจำานวน 2.7 ล้านล้านบาท โดย แบ่งเป็นงบกลาง 3.4 แสนล้านบาท ส่วนงบ รายจ่ายกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม 2.1 แสนล้านบาท กระทรวงคมนาคม 6.3 หมื่นล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 7.3 หมื่น ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณรายจ่าย สำาหรับแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ จำานวนกว่า 487 ล้านบาท เป็นต้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.