เอไอเอชวนออกกำาลังทำาดี

Daily News Thailand - - กีฬา -

ประกิตติ บุญเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหารตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย ร่วม กับ ภควิภา เจริญตรา ประธาน จนท.ฝ่ายปฏิบัติ การ เปิดงาน “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ เดย์” ครั้ง ที่ 3 ณ บริเวณสวนลุมพินี พร้อมกับร่วมกันออก กา�ลงักายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกับทีม ฟิตเนส เฟิร์ส อีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการ ท�าความดีตอบแทนสู่สังคม ด้วยการระดมทีมผู้ บริหาร, พนักงาน และตัวแทนของ เอไอเอ กว่า 40,000 คน เพื่อระดมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย 10 จุดพร้อมกันทั่วประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 แนวทาง การแบ่งปันความรู้, การส่งเสริมด้าน สุขภาพ และการคืนสู่สังคม โดยในเขต กทม. จัด กิจกรรมขึ้นที่ สวนลุมพินี, สถานีรถไฟหัวลา�โพง, โรงเรียนวัดดอกไม้ และ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ขณะที่เขตต่างจังหวัดจัดขึ้นใน 6 จังหวัดได้แก่ สุราษฎร์ธานี, กาญจนบุรี, ลพบุรี, ลา�พูน, ชลบุรี และขอนแก่น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.