มันฝรั่ง

Daily News Thailand - - เกษตร-บทคว�ม -

มันฝรั่ง เป็นพืชดั้งเดิมของช�วโลกธ ซีกตะวันตก มีแหล่งกำ�เนิดบนพื้นที่ระหว่�ง เม็กซิโกและชิลี บนแถบที่ร�บสูงบนเทือกเข� แอนดีส ในประเทศโบลิเวีย หรือเปรู เป็นพืช ล้มลุกมีอ�ยุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ประม�ณ 4-5 เดือน ประเทศไทยปลูกม�ก ท�งภ�คเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงร�ย แม่ฮ่องสอน ส่วนท�งภ�คกล�ง ภ�คอีส�น และภ�คใต้ มีปลูกบ้�งแต่มีผลผลิตน้อยเมื่อ เทียบกับจังหวัดท�งภ�คเหนือ หัวมีสรรพคุณ ช่วยลดคว�มดันโลหิตสูงและช่วยป้องกัน หลอดเลือดแข็งตัว ช่วยลดไขมัน ช�วอิต�ล ี ในสมัยก่อนจะปลูกมันฝรั่งเพื่อนำ�ไปต้มหรือ เผ�ก นิ โดยจะเติมเกลือลงไป ด้วยเป็นคว�ม เชื่อว่�จะช่วยกระตุ้นคว�มต้องก�รท�งธ เพศได้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.