สุข...สมดุล

Daily News Thailand - - เกษตร-บทคว�ม -

คว�มสมดุลท�งเพศคือคว�มต้องก�ร ท�งเพศที่เมื่อช�ยหญิงมอบให้กันและกันแล้วทั้ง สองฝ่�ยมีคว�มสุขพร้อมกัน หรือทิ้งช่วงห่�งกัน บ้�งแต่ก็มีคว�มสุขต�มกันม�ได้ในแต่ละครั้ง คว�มสมดุลนี้เป็นก�รเพิ่มพูนคว�มรักของทั้งสอง ฝ่�ยให้ทวีคูณขึ้น เกิดคว�มห่วงใยกันตลอดเวล� ไม่ยอมให้จ�กกันน�น คว�มสมดุลท�งเพศของคู่ ช�ยหญิงเป็นสิ่งที่จะเชื่อมสัมพันธ์ได้เหนียวแน่น เพร�ะทั้งคู่จะมีคว�มสุขร่วมกันทุกครั้งเวล�ทร่ี่วม เพศ ฝ่�ยช�ยจะถูกยกย่องว่�ท�หน้�ทำ ี่ผู้นำ�ทดีี่ ฝ่�ยหญิงก็เป็นผู้ต�มที่ดี คว�มสุขท�งเพศที่ เกี่ยวข้องกันต้องนึกถึงเวล�ทใช้ี่ ซึ่งมีคว�มสำ�คญั ม�กที่สุด ผู้หญิงต้องก�รเวล�ท แตี่กต่�งกันจ�ก 5 น�ท ี ไปจนถึง 2 ชั่วโมง พูดง่�ย ๆ คือผู้หญิง ส�ม�รถถึงจุดสุดยอดโดยใช้เวล� 5 น�ที ก็มี คว�มสุขแล้ว จึงง่�ยสำ�หรับฝ่�ยช�ยทั่ว ๆ ไปที่ ส�ม�รถกลั้นก�รหลั่งได้ 5-20 น�ที พบได้ม�ก เกิน 50% ผู้หญิงที่ต้องใช้เวล�น�น ๆ จ�ก 1

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.