‘ฟู้ดออนไลน์’(2)

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว ได้นำาเสนอเรื่องของ “ธุรกิจฟู้ดออนไลน์” หรือ “ร้านอาหารที่ไม่มีหน้า ร้าน” ซึ่งในปัจจุบันพบว่าได้รับความนิยม และมีจำานวน ร้านเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจรูปแบบนี้มีข้อดีคือ ใช้เงิน ลงทุนเริ่มต้นต่ำา ไม่ต้องหาสถานที่ตั้งร้าน และสามารถ เจาะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างตรง จุดและแม่นยำาด้วย อย่างไรก็ดี โอกาสในธุรกิจนี้ก็มา พร้อมกับความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน และมีราย ละเอียดที่ผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจนี้ต้องศึกษาและ ทำาความเข้าใจ ซึ่งวันนี้คอลัมน์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ นี้มานำาเสนอต่อถึง “แนวทางสู่ความสำาเร็จ” ของ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.