บีบปจ่�ยอ่วม3.5หมืนล้�น ส่งหนังสือทวงแล้ว! ค่�เสียห�ยจำ�น�ำข�้ว

จ่อเชือดซำ�เครือโอเอ ค ุณภ�พต่ำ�ให้ลูกค้�

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พบข้อมูล “หมอน ย�งพ�ร�” ที่ข�ยในเครือ ข่�ย “โอเอ” มีคุณภ�พ ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น หลัง ตร.ท่องเที่ยวส่งให้ผู้เชี่ยว ช�ญ

ส่งหนังสือเรียกค่�เสียห�ยจำ�นำ�ข้�วให้ “ปู” แล้ว อธิบดีบัญชีกล�งเผยค่�เสียห�ยที่อดีตน�ยกฯ หญิงต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ลุยกว�ดล้�ง

..พล.ต.ต. สมพงษ์ ชิงดวง รอง ผบช.น. รรท.ผบก.น.1 แถลงผลระดม กว�ดล้�งอ�ชญ�กรรม เพื่อ ลดเหตุและป้องกันชีวิตและ ทรัพย์สินของประช�ชน โดย จับกุมผู้ต้องห�คดีย�เสพติด คดี ลักทรัพย์ คดีวิ่งร�วทรัพย์ และ อีกหล�ยคดี พร้อมยึดของกล�ง จำ�นวนม�ก (ข่�วหน้� 2)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.