ฤทธฝนถล่มนำ�ทว่ม

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“บิ๊กฉัตร” กังวล 8-9 วัน หวั่นฝนตกหนัก ทำ�น�ำ้ลน้เขื่อนป่�สกัฯ สั่งกรมชลฯ เฝ้� 24 ชม. พร้อมว�งแผนพร่องนำ้� ไม่ให้ประช�ชน เดือดร้อน พร้อมแจ้งเตือน

ทำ�บงัเกอร์

...เจ้�หน้�ทเร่ี่ง ติดตั้งบังเกอร์สูงกว่� 2.10 เมตร ตลอดแนวหน้�วดัไชยวัฒน�ร�ม อ.พระนครศรีอยุธย� จ.พระนคร ศรีอยุธย� ระยะท�งย�วกว่� 165 เมตร เพื่อป้องกันระดับนำ้�ใน แม่นำ้�เจ้�พระย�เอ่อล้นตลิ่งเข้� ทว่มโบร�ณสถ�นที่สำ�คญั ขณะ ที่ 4 อำ�เภอในพื้นที่ จ.พระนคร ศรีอยุธย� ถูกนำ้�ทว่มแล้ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.