ทำ�ประกัน

Daily News Thailand - - สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า 1 -

ทุจริตเบิกค่�ร กัษ�พย�บ�ลตรง “คลัง” เอ�ใจ ผู้มีร�ยได้น้อย เดินหน้�ชง ครม.คลอดโครงก�ร ประกันอุบัติเหตุหัวละ 99 บ�ท ต�ย-พิก�รจ่�ย สูงสุด 1 แสนบ�ท ด้�นน�ยกสม�คมประกัน วิน�ศภัยไทย เปรย มีคว�มเสี่ยงสูง แต่ก็พร้อม จะช่วยประช�ชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.