ความหวังดีมิใช่แช่แข็ง

Daily News Thailand - - การเมือง การเมอง -

การที่มีผู้รู้ ผู้ทา�หน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังทาง

วัฒนธรรม บางท่านเป็นข้าราชการ อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แสดง ความกังวล ร้องเรียนต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ระงับการเผย แพร่ มิวสิกวิดีโอ เที่ยวไทยมีเฮ ที่มีผู้จัดทา�เพื่อเผยแพร่รณรงค์การ ท่องเที่ยว โดยใช้ ทศกัณฐ์ ตัวหลักในโขนรามเกียรติ์ ด า�เนินเรื่อง ด้วยบุคลิกแตกต่างจากศิลปะดั้งเดิม เช่น ขี่จักรยาน ขี่ม้า ขับรถ โกคาร์ต หยอดขนมครก ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญทุกฝ่าย หารือ ในที่สุด คณะผู้จัดทา� ได้แก้ไข นา�ภาพ เนื้อหาที่ถูกร้องเรียน ออกโดยเร็ว แม้จะท า�ให้อรรถรส ความสนุกลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าชื่นชมกับทุกฝ่ายที่พยายามท า�ให้เรื่องนี้ยุติลงด้วยดี

แต่เมื่อเรื่องนี้รับทราบโดยทั่วไป ก็เกิดปฏิกิริยา

จากบุคคลในสังคม ผู้คนในชุมชนออนไลน์ แสดงความคิดเห็น ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง ท�านองไม่เห็นด้วยกับข้อ ร้องเรียน ค า�ท้วงติงของผู้รู้ ผู้ห่วงใยเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดย สื่อความรู้สึกออกมาในทางเดียวกันว่า วัฒนธรรมไทยไม่ควรถูก แช่แข็ง โดยไม่มีการปรับหรือไม่นา�มาใช้นอกรูปแบบเลย ขณะที่ นักวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมุมมองด้านอนุรักษ์ว่า โขน เป็นศิลปะชั้นสูง ปรากฏตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นการแสดงของราชส�านัก ก่อนจะพระราชทานให้คนดูทั่ว ประเทศ การแสดงต้องไหว้ครู ทา�พิธีบวงสรวง เป็นความศักดิ์สิทธิ์ มีจารีตประเพณี มีฐานานุศักดิ์ ทั้งนี้ นักวิชาการมองว่า การท า� แอ นิเมชั่นหรือการ์ตูน ควรเป็นยักษ์ทั่วไป มิใช่ทศกัณฐ์

ในความรับรู้ของประชาชนทั่วไปที่มีต่อการ

แสดงโขน และทศกัณฐ์ หรือตัวแสดงอื่นย่อมเข้าใจตรงกันว่า เป็น ศิลปะการแสดงที่มีคุณค่า เป็นที่เชิดชู มีความโดดเด่น แต่คงมี น้อยคนที่ตระหนัก หรือรู้ซึ้งถึงความสา�คัญของศิลปะชั้นสูง ต่าง กับบุคคลในวงการที่ได้รับการอบรมบ่มสอนมาด้วยความยาก ลา�บาก จุดนี้อาจเป็นประเด็นที่ท า�ให้ความเข้าใจ หรือความรู้สึกที่ มีต่อโขนไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหาทางปรับแก้ไขได้

ศิลปะการแสดงชั้นสูง หรือบรรดางานศิลป

วัฒนธรรมของชาติ เป็นสมบัติความภาคภูมิของทุกคน ที่จะต้อง ช่วยกันรักษา เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เทคโนโลยีเพื่อผลิตงานศิลปะมีมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยและ ประเทศอื่น ๆ ต่างพยายามน�าเอาศิลปวัฒนธรรมมาเป็นเสน่ห์ ดึงดูดให้ต่างชาติสนใจ มารู้จัก เที่ยวชม งานศิลปะจึงหยุดนิ่งไม่ ได้ อาจถูกปรับให้สอดรับกับวิถีใหม่ ๆ แต่จะปรับอย่างไรก็ต้องไม่ ทาให้คุณค่าสูญเสียหรือลดทอนลง� ต่อปัญหาที่ทศกัณฐ์ถูกปรับ บุคลิก กลายเป็นกระแสทั้งต่อต้านและเห็นด้วยครั้งนี้ ควรเป็นสิ่ง ที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้รู้ทางวัฒนธรรม ต้องพิจารณาว่าจะทา�อย่างไร ให้คนไทยเข้าใจศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ตรงกัน เพื่อจะไม่เกิด วิวาทะแบ่งฝ่ายกันเช่นนี้อีก.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.