แหล่งเรียนรู้AEC

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน -

ร ขึ้น ภาคที่มี ประชาคมโลก โดยเร่งขยายความสัมพันธ์ ท ทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือกับประเทศ ต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก กรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานงานด้าน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เล็งเห็นถึงความสำาคัญดัง กล่าว จึงได้ดำาเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม ร ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59 ใน สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำานวน 4 แห่ง ทั่วประเทศขึ้นใน จ.สุโขทัยเป็น แห่งแรกที่ส่งมอบ โดย น.ส.ศิรินาถ ใจ มั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำาพิธีมอบ ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ และประชาชนที่สนใจ โดยมีนายวิษนุ สว่างทรั สว่างทรัพย์ พย์ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ คณะ ใ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครูนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีส่งมอบ 7 รอบ 12 ส.ค. 59 ให้แก่โรงเรียนเมือง นางสาวศิรินาถ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2558 เงินแค่ล้านบาท เมื่อ 20 ปีที่แล้ว มากขึ้น ทำาให้อาณาจักรผลิตอุปกรณ์ รถยนต์ของโชคนำาชัย เจริญเติบโตก้าวเข้าสู่ AEC เพื่อแข่งขันกับตลาดโลก

นายนำาชัย สกุลฎ์โชคนำาชัย กรรมการผู้ จัดการบริษัทโชคนำาชัย ออโต้เพรสซิ่ง จำากัด เลข ที่ 52/2 หมู่2 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ผู้ผลิตแม่พิมพ์รถยนต์, ชิ้นส่วนยานยนต์ เกือบ ทุกยี่ห้อ ยกเว้น BENZ ยี่ห้อเดียวเท่านั้น เปิด เผย ถึงการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่า เป็นการดีที่ไทย จะขยายโอกาสทางการค้า การส่งออก เพราะ อาเซียนเป็นกลุ่มมิตรประเทศที่ใกล้ชิดที่สุด ปัจจุบันก็เป็นคู่ค้าและตลาดส่งออกสำาคัญที่สุด ของไทย และเมื่ออุปสรรคภาษีระหว่างอาเซียน ถูกยกเลิกไป จะเปิดโอกาสให้สินค้าเคลื่อนย้าย เสรี ไทยจึงมีโอกาสที่ขยายการส่งออกไปยัง อาเซียนได้มากขึ้น เป็นการเปิดโอกาสการค้าของ เช ลี ย ง อ . ศ รี สั ช นา ลั ย จ.สุโขทัย เพื่อเทิดพระเกียรติและสนับ่ สนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็น แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ( (AEC) ) ให้แก่นักเรียน คณะครูอาจารย์ู อ ไทยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งที่ผ่านมาการลงทุน่ ่ โดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) มายังอาเซียนไม่ ได้ขยายตัวเท่าที่ควร เนื่องจากความน่าสนใจของ แหล่งลงทุนอื่น ๆ เช่น จีน อินเดีย แต่เมื่อมี AEC จะทำาให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรียิ่ง ขึ้น อุปสรรคการลงทุนระหว่างอาเซียนจะลดลง ทำาให้อาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน เป็นเขตลงทุนที่น่าสนใจทัดเทียมกับจีนและ อินเดีย ยังจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ไทยยังจะสามารถเข้าไปลงทุน ในอาเซียนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพได้มากยิ่งขึ้น อีกด้วย ที่ ผ่า ผ่านมา่ กรมฯ ไ ได้ดำาเนินโครงการห้องสมุด้ ำ ิ โ ้ อา อาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสุ ด สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระ ชน ชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่โรงเรียน มัธย มัธยม จำานวน 10 แห่ง ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ สำาห สำาหรับปีงบประมาณ 2559 กรมฯ ได้เริ่มดำาเนิน โครง โครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. 59 ในระยะ แรก ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในภูมิภาค 4 แห่ง รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถของผู้ ป ประกอบการในประเทศ จากการใช้ ท ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน เป็น พันธมิตรดำาเนินธุรกิจร่วมกับพั อาเซียนอื่น ๆ ทำาให้ความได้เปรียบ เชิงแข่งขัน (Comparative AAข Advantage) โดยเลือกใช้จุดแข็ง ของแต่ละประเทศ ในการผลิต/ส่ง ออกทำาให้ลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันเพ เพิ่ม อำานาจการต่อรองของไทยอำ ในเวที การค้าโลก เพราะการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและ ชัดเจนของอาเซียน จะสร้างความเชื่อมั่นให้ ประชาคมโลกและเพิ่มอำานาจในการเจรจาต่อรอง กับกลุ่มการค้าอื่น ๆ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ฯลฯ ส่งผลให้อาเซียน สามารถมีบทบาทสำาคัญ มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เช่น WTO, IMF, World Bank และในเวทีระดับภูมิภาค เช่น APEC, ASEM และไทยจะสามารถผลัก ดันประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับไทยเข้าไปใน ได้แก่ จ.สุโขทัย ระยอง ร้อยเอ็ด และประจวบคีรีขันธ์ และมีแผนที่จะดำาเนินการ เพิ่มอีกในระยะที่ 2 จำานวน 3 แห่ง ทั้งนี้กรมฯ ได้ส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระ เกียรติให้แก่โรงเรียนเมือง เชลียง จ.สุโขทัย แห่งนี้เป็น แห่งแรก

อธิบดีกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระ เกียรติฯ ดังกล่าวจะใช้เป็น แหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียนและชุมชนใกล้ เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษาและ สาธารณชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งให้ สามารถพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด อาเซียนฯ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน การศึกษาอาเซียนได้ในอนาคต ทั้งนี้ ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ มีแนวคิดในการนำาเสนอผ่านมุม นิทรรศการที่แสดงวิวัฒนาการของ อาเซียนข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สมาชิก รวมทั้งการเคลื่อนย้าย แรงงานวิชาชีพ มุมหนังสือเพื่อส่ง เสริมการอ่าน และมุมฉายสื่อภาพ และเสียงี ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเยาวชนและึ ่ ี ื ้ ประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

สำาหรับโครงการ “ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระ เกียรติฯ” นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นสื่อกลางในการ ช่วยสร้างความตระหนักรู้ และตื่นตัวต่อการเป็น พลเมืองอาเซียน และหวังว่าโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ของเยาวชน ต่อไปในอนาคต. การเจรจาได้ เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของ ประชาชนในประเทศ เพราะประเทศไทยอยู่ใน ช่วงที่พัฒนาแล้ว และอีกหลาย ๆ ประเทศที่กำาลัง พัฒนา พอรวมกันแล้วเรามีโอกาสดีกว่าประเทศ อื่นมาก

อย่างไรก็ตามอยากให้รัฐบาลมีการอบรม แรงงานต่างด้าวในเรื่องการทำางานสาขาต่าง ๆ เช่น อบรมในเรื่องของช่างเชื่อม ช่างกลึง เพราะ งานตรงนี้คือส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทย จึงต้องมีแรงงานเหล่านี้เข้ามาชดเชยกับแรงงาน ไทย พยายามสนับสนุนคนไทยให้เป็นผู้บริหารุ ู และนำาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นคนงานำ ่ ้ ้ ป็

ในการบริหารงานของบริษัทของโชคนำา ชัย ออโต้เพรสซิ่ง มี นายบานชื่น ทองเมืองหลวง เป็นรองกรรมการฯ น.ส.รุจิภา โชคนำาชัย เป็นผู้ เมื่อมีต่างชาติมาดูงานที่โรงงาน จะให้คนต่างด้าว มาเป็นล่ามให้ ซึ่งพูดไทยได้ พูดภาษาอังกฤษก็ได้ แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้เท่า แรงงานต่างด้าว แต่จบปริญญาตรีอยากทำางานใน ออฟฟิศ ในส่วนนี้ที่คนไทยควรได้รับการปรับปรุง ในเรื่องการเป็นผู้บริหาร จากการเรียนมาส่วนหนึ่ง คือเราไม่ได้เน้นเรื่องของภาษาอังกฤษ ไม่เน้นเรื่อง การบริหารจัดการ เราเสียโอกาสในเรื่องของการ ทำางาน แต่เมื่อเปิด AEC แล้ว เรามีโอกาสได้ ทำางานกับชาวต่างชาติ เป็นโอกาสในการพัฒนา ตนเอง ตนเป็นคนไทยเชื่อว่าคนไทยนั้นมีฝีมือมาก แต่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงอยากให้ภาค รัฐเข้ามาช่วยร ในเรื่องพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ส่วนเรื่องการเงินภาครัฐก็ให้การสนับสนุนได้พอ สมควร

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้เข้าร่วมAEC มาสักระยะหนึ่ง ในภาพธุรกิจบางธุรกิจ อย่างเช่น ธุรกิจประกอบชิ้นส่วนรถยนต์มองเห็นช่องทาง และโอกาสที่จะไปได้ด้วยดี.

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมกับนายวิษนุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบ ห้องสมุด AEC อธิบดีฯ พูดคุยและแนะนำาหนังสือให้กับเด็ก ๆ

ซียน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.