วัชระ พัฒนศรี

Daily News Thailand - - เครือข่ายอาเซียน - วิกรม กรมดิษฐ์

มองโลกแบบวิกรมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของ เงินดอลลาร์สหรัฐว่า หลังจากที่จีนได้พยายามนำาเงินหยวนเข้า มาอยู่ในตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ มากขึ้น ตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหรือมูลค่าเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่อย่างไร มีอะไรที่ดี หรือไม่ดีสำาหรับคน ไทยที่ทำาการค้าขายและควรต้องปรับตัวอย่างไรในการใช้เงิน ดอลลาร์สหรัฐ

จากที่เคยพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทำาให้ทราบ ว่าเคยมีคำากล่าวของผู้บริหารบางคนในประเทศอเมริกาพูดไว้ เข้าใจเรื่องของการบริหารการเงินอย่างถ่องแท้แล้ววาง้ ใ ื ่ ิ ิ ่ ่ ้ ้ ยุทธศาสตร์ของประเทศผิดพลาดก็อาจจะถูกกระทบมาก

หากลองย้อนกลับไปดูประเทศอเมริกาเองก็เริ่มต้น เหมือนกับประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย ที่ในอดีต เคยขุดแร่ดีบุก ตัดไม้สักมาขาย แต่ต่อมาอเมริกาได้ปรับตัวมา ทำาธุรกิจอุตสาหกรรม และได้กลายเป็นศูนย์กลางของภาค อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พอสิ้น สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำาให้อเมริกาเริ่มรู้ว่าต้องพัฒนาต่อไป สู่อีกจุดหนึ่ง โดยมุ่งสู่ธุรกิจบริการ และธุรกิจการเงิน

ด้วยหลักการบริหารและการรู้จักเปลี่ยนแปลง ตรงนี้ ทำาให้อเมริกาได้เปรียบเหมือนเป็นผู้คุมเกมระบบการเงินโลก ทำาให้ทุกประเทศในโลกเห็นความสำาคัญ ของเงินดอลลาร์สหรัฐ ตัวย่างเช่น ธนาคาร แห่งประเทศไทยของเราก็มีการเก็บเงิน ด ดอลลาร์ไว้ด้วยเช่นกัน โดยอยู่ในรูปแบบ ของเงิน และสินทรัพย์ พันธบัตร ตราสาร ของรัฐบาลอเมริกาและอื่น ๆ จึงพอสรุปว่า ม มูลค่าของเงินดอลลาร์ที่สามารถอยู่ได้เป็น เพราะทั่วโลกให้ความสำาคัญโดยการเก็บรักษาไว้ั ่ โ ใ ้ เท่ากับว่า อเมริกาพิมพ์กระดาษ แล้วไปให้ประเทศอื่น ๆ เพิ่มมูลค่าโดย เอาเงินสกุลอื่นมาแลกเปลี่ยนไปเก็บไว้ ซึ่งสิ่งนี้คือการอุ้มชู มูลค่าของเงินดอลลาร์ในอเมริกาให้สูงขึ้นนั่นเอง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.