3.5หมื่นล้าน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

จำานวน 3.5 หมื่นล้านบาท ชี้คำานวณวงเงินที่ ควรต้องจ่ายจาก 2 ฤดูกาล เพราะเป็นฤดูที่ ป.ป.ช.-สตง.ทักท้วงแล้ว แต่ “ปู” เพิกเฉย ไม่ทำาอะไร ถือว่าจงใจปล่อยให้เกิดความเสีย หาย ส่วนวงเงินค่าเสียหายอีกนับแสนล้านต้อง พิจารณาหาผู้กระทำาผิดเพิ่มเติมเพราะคดียัง มีอายุความ ปชป.จวก “ปู” แกล้งโง่ทำาโวย โดนสอบโกงหลายคดี ชี้เป็นเรื่องที่ถูกอภิปราย ไม่ไว้วางใจมาแล้วทั้งนั้นย้ำาน้ำาท่วมปี 54 เพราะ อดีตนายกฯหญิงบริหารจัดการล้มเหลวถึงขั้น หากสังคมทราบข้อเท็จจริงถูกเกลียดชังหนัก แน่ แถมทำาผิดกฎหมาย ป.ป.ช.อย่างชัดเจน “ไก่อู” ก็ช่วยย้ำามีทั้งบริหารบกพร่อง-ใช้งบ ประมาณไม่โปร่งใส โวที่ดำาเนินคดีเพราะ รัฐบาลนี้ทำากฎหมายให้เป็นกฎหมายและมี มาตรฐาน ป.ป.ช.เผย พ.ร.บ.ผลประโยชน์ทับ ซ้อนเข้ม แต่ไม่มีผลย้อนกับ “แม่ผ่องลูกชาย” เพราะเรื่องเกิดก่อนกฎหมายบังคับใช้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.