ผสมธาตุเคมี

Daily News Thailand - - กีฬา -

เกมในท้องตล�ดมีม�กม�ย อยู่ที่ผู้เล่น จะเลือกต�มคว�มต้องก�ร บ�งเกมเน้นเรื่อง คว�มสนุกสน�นเพียงอย่�งเดียว บ�งเกมเกิด ก�รเลียนแบบจนทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ย แต่ก็ ยังมีอีกหล�ยเกมที่ให้ทั้งคว�มสนุกคู่ไปกับคว�ม รู้ เป็นเกมดี ๆ ที่สร้�งสรรค์ อย่�งล่�สดุ เด็ก ไทยชั้น ม.5 โรงเรียนบุญว�ทย์วิทย�ลยั จ.ลำ�ป�ง นำ�โดย น้องนอร์ท-ชาญชนะ วิชา หัวหน้�โครงก�ร, น้องเอ็กซ์-อังกินันท์ ทักษิณา พิมุข และ น้องอาร์ม-พชรดล นพนาคร ร่วม กันทำ�เกม Bonder Board ท้�ท�ยผู้เล่น “ส�ย วิทย์” ใช้วิช�เคมี ผสมธ�ต ใหุ้เป็นส�รประกอบ ต่อสู้กับมอนสเตอร์ ดึงเพื่อนทบทวนคว�มรู้-รู้ เล่น–รู้เรียนในวิช�เคมี โดยมี ครูนก-น�งส�ว รัชนก สุวรรณจักร เป็นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� ซึ่ง เป็นหนึ่งในโครงก�ร “ต่อกล้�ให้เติบใหญ่” ที่ ดำ�เนินง�นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งช�ต ิ (NECTEC) และ ได้รับก�รสนับสนุนโดย ธน�ค�รไทยพ�ณ ชิย์ จำ�ก ดั ( มห�ชน)

Bonder Board Start Bonding … Begin Revolution เป็นเกมเล่นต�มบทบ�ท ที่ซ่อนเนื้อห�เกี่ยวกับวิช�เคมีที่ให้ผู้เล่น ผสม ธ�ต ุต่�ง ๆ เกิดเป็นส�รประกอบ และใช้ ส�รประกอบที่ได้ในก�รต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ มีระดับคว�มย�กเพิ่มขึ้น ต�มประสบก�รณ์ ซึ่งเป้�หม�ยของออกแบบเกมนี้ก็เพื่อตอบ สนองคว�มต้องก�รของผู้ที่ชอบเล่นเกมมือถือ ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงคว�มรู้ด้�นธ�ตุและ ส�รประกอบท�งวิช�เคมีเข้�ไว้ เพื่อให้ผู้เล่น ได้ทั้งคว�มบันเทิงและคว�มรู้ไปพร้อม ๆ กัน Board ม แ ม มอนสเตอร์ หรือ “เวฟ” (Wave) และโอก�ส ที่จะได้ไอเท็มแต่ละชนิดี เมื่อผู้เล่นเข้�สดัู่นเจียน แ แล้วผู้เล่นจะพบกับมอนสเตอร์

ผู้เล่นจะต้องต่อสู้ด้วยก�รผสมธ�ตทีุ่ ให้ในรูปของกล่องหกเหลี่ยม “เฮกซอร์บ” (Hexorb) ภ�ยในบอร์ด ให้เกิดส�รประกอบ ภ�ยในเวล�จ�ำกดั ส�รประกอบที่ได้จะมีค่�คว�ม เสียห�ยต่อมอนสเตอร์ม�กขึ้นต�มชนิดของธ�ตุ และจำ�นวนคอมโบ เมื่อได้ส�รประกอบแล้วจะ ขึ้ ขึ้นแสดงชื่อส�รประกอบ และชื่อพันธะของ ส�รประกอบที่ได้ แต่ถ้�ห�กส�รประกอบที่ได้นั้น ไ ไม่มีตัวละครใดในทีมที่ส�ม�รถใช้ธ�ตภ�ยในุ ส�รประกอบได้ ก็จะทำ�ให้ไม่มีค่�คว�มเสียห�ย เกิดขึ้นต่อมอนสเตอร์ คือไม่ส�ม�รถผ่�นด่�นไป ไ เหลือผู้เล่นในด่�นที่ย�ก ๆ ขึ้น ซึ่งหลังจ�กที่ ได้ ตัวละครในทีมของผู้เล่นจะมีสกิลสำ�หรับช่วย ผู ผู้เล่นส�ม�รถเอ�ชนะมอนสเตอร์จนหมดดัน เ เจียน ผู้เล่นจะได้รับค่�ประสบก�รณ์และไอเท็ม ต ต่�ง ่�ง ๆ โดยในแต่ละด่�นจะมีระบบก�ร สอนผู้เล่นและเพิ่มระดับ

คว�มย�กต�มคว�ม

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วม กับ วิทย�ลยัดุริย�งคศิลป์ มห�วทิย�ลยัมหิดล เชิญชวนเย�วชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษ�อุดมศึกษ� อ�ยไม่เกินุ 25 ปี ร่วมประกวด คว�มส�ม�รถท�งดนตรีใน SET เย�วชนดนตรี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำ�ป ี 2559 เปิดโอก�สให้เย�วชนได้แสดงออกคว�มสร้�ง สรรค์ท�งดนตรีส ขับร้องหรือเล่นเครื่องดนตรี ทุ ทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้� ส่งผลง�นได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2800-2525 ต่อ 151 หรือดูร�ยละเอียด และด�วน์โหลดใบสมัครที่ www.music.ma hidol.ac.th จั ุ เท ผู้ ชั้ ้

ด็กและเกมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก แม้ใน บางคนที่เติบโตเข้าสู่วัยทำางานแล้วก็ยัง ชื่นชอบการเล่นเกม เก่าไปใหม่มา ยังไง เกมก็อยู่คู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อยู่คู่กับคน หลายช่วงวัย ไม่เพียงเฉพาะในเมืองไทยแต่ รวมไปถึงผู้คนทั่วโลก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.