Ji-Ra ปั้นเด็กอาชีวะสู่ช่างสีรถยนต์

Daily News Thailand - - กีฬา -

กำ�ลงัเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ กับก�รเปลี่ยนค่� นยิมให้เย�วชนเรียนส�ยอ�ชพีอย่�งอ�ชวีศึกษ�ม�กขึ้น รวมไปถึงก�รศึกษ�ทวิภ�คซึ่ีงเป็นคว�มร่วมมือระหว่�ง ภ�ครัฐและเอกชน สร้�งบุคล�กรเพื่อให้เป็นไปต�ม คว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น จบม�มงี�นทำ�และยัง มีโอก�สก้�วหน้�ท�งอ�ช พีอีกด้วย

ล่�สดุบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำ�กดั ตระหนักดีถึงปัญห�ก�รข�ดแคลนแรงง�นช่�งสีรถยนต์ ได้ริเริ่มโครงก�ร สร้�งเย�วชนช่�งสีรถยนต์ ขับเคลื่อน กำ�ลังพลสู่มืออ�ชีพ หรือเรียกสั้น ๆ ว่� เดือน และหลักสูตรระยะย�ว 4 เดือน นอกจ�กนี้ยังร่วมผลักดัน “หลักสูตรเฉพ�ะ ท�งของช่�งสีรถยนต์” หลักสูตรระยะสั้น 480 ชั่วโมง เพื่อพัฒน�ก ำ� ลังคนในส�ข� Project” สนับสนุนชมรมวิช�ชพีเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ด้วย ก�รบริจ�คสีเพื่อใช้ในก�รเรียนก�รสอนของสถ�นศึกษ�ทเป็ี่นสม�ชกิ อ�ชพีนี้ด้วย ชมรม จำ�นวนกว่� 70 แห่งจ�กทั้งหมด 125 แห่ง รวมถึงรับครูและ นายพงศกร ดีสุข นักเรียนวิทย�ลยัส�รพัดช่�งนครหลวง ตัวแทน นักเรียนเข้�ม�อบรมในศูนย์ฝึกอบรมของนิปปอนเพนต์ เพื่อเรียนรู้ เย�วชนที่เข้�ร ่ว มโครงก�ร กล่�วว่� สนใจเรียนด้�นนี้ เนื่องจ�กรักใน ฝึกฝนทักษะกระบวนก�รทำ�ง�นที่ถูกต้อง ในสภ�พแวดล้อมที่เหมือน เทคโนโลยีย�นยนต์ และชอบง�นบริก�ร ก�รเข้�ร ่ว มโครงก�รนี้ทำ�ให้ได้ ก�รทำ�ง�นจริง นอกจ�กนี้ยังส่งทีมผู้เชี่ยวช�ญไปจัดกิจกรรมฝึก เรียนรู้ตั้งแต่ก�รประเมินคว�มเสียห�ย ก�รเตรียมพื้น ก�รผสมสูตรสี และ อบรมต�มสถ�บนัก�รศึกษ�ต�่ง ๆ เพื่อเพิ่มทักษะและขย�ยมุมมอง ได้ทดลองพ่นชิ้นง�นจริง ๆ โดยมีครูฝึกมืออ�ช พีให้คำ�แนะนำ�อย่�งใกล้ชิด ให้นักเรียนและผู้ปกครองเห็นคว�มสำ�คญัของวิช�ชพีนี้ม�กยิ่งขึ้น ส่วนตัวตั้งเป้�ไว้ว่�อย�กทำ�ง�นเก็บประสบก�รณ์ในบริษัทที่มีชื่อเสียงก่อน

ทวีชัย ตังธน�ว รุิ ตม์ ผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ และในอน�คตอย�กเปิดกิจก�รเป็นของตนเอง (ประเทศไทย) จำ�ก ัด กล่�วว่� สำ�หรับสถ�นศึกษ�บ�งพื้นที่ยัง น�ยไพรัตน์ พรมม� ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ วิทย�ลัยส�รพัดช่�ง ไม่ได้เปิดสอนในส�ข�นี้ นครหลวง และประธ�นชมรมวิช�ชพีเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ กล่�ว โดยตรง ก็ได้ร่วมกับกรม ว่� ปัจจุบันสถ�นศึกษ�ทเปิี่ดสอนหลักสูตรตัวถังและสีรถยนต์โดยตรงยังมี พัฒน�ฝีมือแรงง�น เข้� จำ�นวนไม่ม�ก และยังข�ดบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ โครงก�รนี้ ไปจัดตั้งห้องฝึกอบรม จึงนับว่�เป็นประโยชน์ที่จะช่วยสร้�งบุคล�กรรุ่นใหม่ที่มีคุณภ�พต่อไป ผสมสีในสถ�บันพัฒน� ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพในระดับที่สูง ฝีมือแรงง�นระดับภ�ค ขึ้น ทั้งในฐานะช่างเทคนิคขั้นสูง ที่ปรึกษางานซ่อมตัวถังและสี หรือผู้ 10 แห่ง จ�กทั้งหมด 12 ชำานาญการเฉพาะในงานพิเศษที่ยังเป็นที่ต้องการในตลาดทั้งรถสปอร์ต แห่งทั่วประเทศ พร้อม รถซูเปอร์คาร์ และงานสีอากาศยาน ซึ่งโอกาสและความสำาเร็จยังเปิด ส่งวิทย�กรไปให้คว�มรู้ กว้างอีกมากสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจ. ในหลักสูตรระยะสั้น 2

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.