เยาวชนนักสะสมแสตมป์

Daily News Thailand - - กีฬา -

ยุคดิจิตอล แม้จะทำ�ให้เย�วชนเรียนรู้ได้หล�ยช่อง ท�ง แต่ก็มีผลเสียต�มม� เช่น ข�ดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบ ข้�ง สุขภ�พเสื่อมโทรม ปัญห�ก�รเรียน เป็นต้น แต่ก็ยัง มีเย�วชนบ�งส่วนที่ยังจัดสรรเวล�ไปกับสิ่งที่ชื่นชอบหรือ ง�นอดิเรกได้ อ�ท ิ เล่นกีฬ� สร้�งสรรค์ง�นศิลปะ เล่น ดนตรี ถ่�ยภ�พ รวมไปถึงของสะสม

ไปรษณีย์ไทยจึงอย�กกระตุ้นคว�มเป็นนักสะสม ในตัวของเย�วชน ให้ได้เห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญของ แสตมป์ไทยของสะสมสุดคล�สสิกของคนไทยให้ม�กขึ้น เนื่องในวันเย�วชนที่ผ่�นม� มี 3 เย�วชนต้นแบบนักสะสม แสตมป์ ที่สะท้อนแนวคิดคว�มเป็นเย�วชนคุณภ�พใน ภ�วะโลกดิจิตอล

นางสาวพรรณอร มีสาวงษ์ นิสิตคณะ มนุษยศ�สตร์ มห�ว ทิ ย�ล ยั ศรีนครินทรวิโรฒ อ�ยุ 21 ปี บอกว่� ก�รสะสมแสตมป์ของตนเองเริ่มต้นจ�กได้มี โอก�สติดต�มคุณแม่ไปง�นจัดแสดงตร�ไปรษณีย�กร ภ�คพื้นเอเชีย ได้เห็นแสตมป์จ�กหล�ยประเทศทั้งแบบที่ ใช้แล้ว ยังไม่ได้ใช้ และแสตมป์ห�ย�ก ซึ่งแสตมป์แต่ละ ดวงบ่งบอกเอกลักษณ์คว�มเป็นประเทศนั้น ๆ ได้อย่�ง ชัดเจน จึงเกิดคว�มสนใจและเก็บสะสมเรื่อยม�จนถึง ปัจจุบัน อีกหนึ่งแรงบันด�ลใจในก�รสะสมแสตมป์คือก�ร ได้พูดคุยกับเจ้�หน้�ที่พิพิธภัณฑ์ตร�ไปรษณีย�กร บอก เล่�ให้ฟังถึงเรื่องร�วและคว�มย�กของก�รจัดสร้�ง แสตมป์แต่ละดวง ทำ�ให้เห็นคุณค่�ของแสตมป์ม�กขึ้น สำ�หรับแสตมป์ที่ชอบม�กที่สุดคือ แสตมป์ภ�พธรรมช�ต ิ และ ภ�พสถ�นที่สำ�คญัของสถ�นที่ต่�ง ๆ ของไทย เพร�ะเป็นคน ชอบท่องเที่ยวต�มแหล่งธรรมช�ต ิ เช่น อุทย�น ภูเข� น้ำ�ตก ทะเล ฯลฯ ทำ�ให้เวล�เห็นภ�พธรรมช�ต หิรือสถ�นที่ต่�ง ๆ บนดวงแสตมป์ เป็นแรงกระตุ้นที่จะทำ�ให้ออกไปท่องเที่ยวต�ม รอยแสตมป์เพื่อไปสัมผัสสิ่งเหล่�นนั้ด้วยตัวเอง

นางสาวกุลยา กุลโภคิน นักศึกษ�คณะสถ�ป ัต ย กรรมศ�สตร์ มห�ว ทิ ย�ล ยั ธรรมศ�สตร์ อ�ย ุ 22 ปี ก็บอก ว่� เริ่มสะสมแสตมป์ตั้งแต่เรียนชั้นประถม โดยมีคุณแม่ เป็นต้นแบบ แต่สังคมยุคปัจจุบันที่โลกเข้�สคู่ว�มเป็นดิจิตอล ม�กขึ้น แสตมป์ถูกลดบทบ�ทลง ประกอบกับวิถีชีวิตของ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.