ประสานทุกมือ

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

“ก�รสร้�งแบรนด์เป็นง�นซูเปอร์ท้�ท�ยที่สุด!!!” ...เป็นการระบุจาก ประสงค์ นิลบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม และรักษาการผู้อำานวยการสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถึง ยุทธศ�สตร์กระตุ้นอุตส�หกรรมแฟชั่น ไทย ให้ยืนแถวหน้า เพื่อปูทางให้ดีไซเนอร์ไทยก้าวขึ้นเป็น “ผู้ประกอบก�ร” ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้บริหารคนเดิมบอกอีกว่า จาก เมื่อ 10 ปีที่แล้ว รัฐบาลเคยมีโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น” จนกรุงเทพฯ เป็นเมืองแฟชั่นอันดับ 20 ของโลก ทว่า เมื่อขาดการสานต่อ กระแสแฟชั่นไทยก็ ลดบทบาทลง อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรม สิ่งทอมีศักยภาพและมีมูลค่าสูง ภาค รัฐจึงปัดฝุ่นอุตสาหกรรมนี้ขึ้นใหม่ ห ลั ง จา ก มี กา ร ฟื้ น ฟู โด ย กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 3 ปี ก่อน ทำาให้ปี 2559 นี้ ไทยก็ได้รับ การจัดอันดับให้เป็นเมืองแฟชั่นของ โลกในอันดับที่ 24 อย่างไรก็ตาม จาก เดิมที่สิ่งทอไทยเติบโตขึ้นมาจากการ เป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) นั้น แต่ ปัจจุบันนี้ไม่สามารถใช้ปัจจัยนี้ได้อีก สร้�งแบรนด์ไทย”

“สร้�งนวัตกรรมสิ่งทอและ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.