ดูแลมอเตอร์ไซค์

Daily News Thailand - - ละคร -

ตัวรถอีกด้วย หมั่นตรวจเช็กให้มั่นใจว่าอยู่ใน่ ใ ่ ใ ใ สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน หมั่นเติมความดัน ลมให้ไม่อ่อนหรือแข็งเกินไปอย่างน้อยสัปดาห์ ละหนึ่งครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เพราะความดันลมของยางที่เหมาะสมจะส่งผล ต่อการทรงตัวและการยึดเกาะถนน

หัวเทียนไม่บอดไ ตรวจเช็กตลอด็ ปลอดภัย หมั่นสังเกตสภาพของหัวเทียนเป็น ประจำา โดยปกติแล้วหัวเทียนจะมีสี น้ำ� ตาลหรือ เทา หากสังเกตว่าหัวเทียนมีคราบเขม่าสีดำา หรือคราบ น้ำ� มันเกาะอยู่ต้องรีบจัดการแล้ว เนื่องจากหัวเทียนที่เสื่อมสภาพอาจทำาให้ เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด เร่งไม่ขึ้น เครื่องยนต์ เดินไม่เรียบ ส่งผลต่อระบบไฟ มีอาการสะดุด ทำาให้ส่วนเครื่องยนต์ได้รับผลกระทบตาม ไปด้วย ควรทำาความสะอาดหรือเปลี่ยนหัว เทียนใหม่

ระบบไฟฟ้� ใครว่�ไม่สำ�ค ัญ รถ จักรยานยนต์ขับเคลื่อนได้ด้วยความช่วยเหลือ ของพลังไฟฟ้าซึ่งมาจากแบตเตอรี่ มีคำากล่าว ว่า แบตเตอรี่นั้นจะเริ่มเสื่อมสภาพไปอย่าง ช้า ๆ ตั้งแต่เริ่มใช้ครั้งแรก อย่างไรก็ตามเรา สามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม เพียงหมั่นตรวจ น้ำ� ยาแบตเตอรี่ให้ เต็มอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อม สภาพของแบตเตอรี่ หรือหากสังเกตว่า น้ำ� ยา กัน เช่นจักรยานยนต์เกียร์ออโต้ที่มีเครื่องยนต์ เล็ก หรือที่เราเรียกติดปากว่าสกู๊ตเตอร์นั้น ทำางานที่รอบเครื่องเร็วกว่า และเกิดความร้อน ได้สูงกว่า ย่อมต้องการการดูแลแตกต่างจาก มอเตอร์ไซค์ทั่วไป

รถประเภทนี้จึงควรใช้ น้ำ� มันเครื่องที่

คงไม่มีใครรู้จักรถจักรยาน ยนต์ดีไปกว่าผู้ผลิต การศึกษาข้อมูลจากคู่มือ ประจำารถจึงเป็นเรื่องที่ควรทำา ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของ น้ำ� มนัเชื้อเพลิง ประเภทของ น้ำ� มนั เครื่อง กำาหนดเวลาที่เหมาะสมในการนำารถ มอเตอร์ไซค์เข้าเช็กระยะหรือตรวจสภาพ ไป จนถึงฟังก์ชั่นการใช้งานรถจักรยานยนต์ที่ เจ้าของอย่างคุณเองอาจไม่เคยรู้

พกคู่มือประจำารถของคุณไว้กับ มอเตอร์ไซค์เสมอ และอย่าลืมปฏิบัติตามคำา แนะนำาของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลให้ ยานพาหนะอันเป็นที่รักของคุณอยู่ในสภาพใหม่ เหมือนแรกซื้อตลอดเวลา.

เชลล์

เชื่อคู่มือประจำ�รถ หมดกังวล พร้อม ผจญทุกเส้นท�ง!

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.