ท้าพิสูจน์น า้�มันถังเดียว เที่ยวคุนหมิง-กว่างโจว

Daily News Thailand - - ละคร -

ริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด จัด คาราวานท้าพิสูจน์ อีซูซุ ดี-แมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ใช้น้ำามันถังเดียวเที่ยว ไกล คุนหมิง-กว่างโจว ระยะทาง 1,405 กม. ระหว่างวันที่ 1-5 ก.ย. 59 ที่ผ่านมา โดยทีม ผู้บริหารนักขับ

โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้ จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด กล่าวว่า อีซูซุเป็นผู้นำาด้านยนตรกรรมให้ความ สำาคัญเรื่องความประหยัดน้ำามันอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิด ตัวอีซูซุ ดี-แมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ที่ ก้าวล้ำาไปอีกขั้น ด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่มี เครื่องยนต์ดีเซลแห่งอนาคต มีพลังดีเซลใหม่ 1,900 ซีซี ยอดเยี่ยมในทุกด้าน

ทั้งกำาลังเครื่องยนต์สูงสุด ประหยัด น้ำามันสูงสุด และค่ามลพิษต่ำาสุด จึงร่วมกับผู้ ใช้รถอีซูซุตัวจริงร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้า ใหม่ของการเดินทางในรูปแบบคาราวานท่อง เที่ยวทางรถยนต์โดยใช้น้ำามันเพียงถังเดียวที่ ยาวไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพื่อสร้างสถิติ ประหยัดน้ำามันใหม่กับนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ใน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้ผู้ ใช้รถชาวไทยเห็นความสำาคัญของการใช้น้ำามัน อย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำา เทคนิคการขับรถประหยัดน้ำามันมาใช้เป็น แนวทางขับรถในชีวิตประจำาวัน

สำาหรับรูปแบบคาราวานเป็นการเดิน ทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์ ด้วย การพิสูจน์ความประหยัด น้ำ� มันในแบบฉบับ จุดเริ่มต้น ลูกค้า ของอีซูซุ ซึ่งมีรถปิกอัพ อีซูซุ ดี-แมคซ์ 1.9 ดี ดีไอ บลูเพาเวอร์ 5 คัน ประกอบด้วย คันที่ 1 รถปิกอัพ อีซูซุ ดี-แมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ 4 ประตู เกียร์ธรรมดา, คันที่ 2 อีซูซุ ดี-แมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 1.9 ดีดี ไอ บลูเพาเวอร์ 2 ประตู เกียร์อัตโนมัติ, คัน ที่ 3 อีซูซุ ดีแมคซ์ แค็บโฟร์ 1.9 ดีดีไอ บลู เพาเวอร์ เกียร์ธรรมดา, คันที่ 4 อีซูซุ ดีแมคซ์ สเปซแค็บ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกียร์ธรรมดา และ คันที่ 5 อีซูซุ ดี-แมคซ์ สักขีพยาน เตรียมพร้อม สปาร์ค 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เกียร์ธรรมดา

โดยรถทุกคันล้วนเป็นรถมาตรฐาน โรงงานครบทุกรุ่น ครบทุกระบบขับเคลื่อน ของอีซูซุ ดี-แมคซ์ 1.9 ทั้งนี้มีนักขับซึ่งเป็นผู้ ใช้รถอีซูซุตัวจริงร่วมกิจกรรม 10 คน แบ่งคัน ละ 2 คน ขับบนเส้นทางจริงเปิดแอร์ตลอด เส้นทาง ด้วยความเร็วเฉลี่ย 80-90 กม./ชม. แบบเดียวกับการขับในชีวิตประจำาวัน และใช้ น้ำ� มนัเพียง 1 ถัง จำานวน 76 ลิตรทุกคัน ซึ่ง ฝาของถัง น้ำ� มนัที่เติมเต็มแล้วจะถูกซีลปิดด้วย ปิดสติกเกอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.