Daily News Thailand - - บันเทิง -

ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบร้องเพลงมาก สามารถร้องได้ทุกแนวเพลง โดยเฉพาะเพลง ลูกทุ่ง เดินทางไปประกวดมาหลายเวที แต่ไม่ เคยได้รั เคยได้รับรางวัลใหญ่บรางวัลให ญ ซึ่งคิดว่าเสียงร้องของตัวเองยังไม่ดีพอ แต่ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จึงทำาให้รู้ว่าจริง ๆ แล้วนำ้าเสียงของ เราเหมาะกับเพลงแนวไทยสากลหรือเพลงสตริงมากกว่า”

น้องพี-ด.ญ.ฐิตาอำาไพ ม่วงมณี นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ผู้ประเดิมคว้าแชมป์การแข่งขันประกวดร้องเพลง เยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 “กรุงเทพมหานคร นครแห่งเสียง เพลง ที่ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์” กล่าวภายหลังการเข้า เวิร์กช็อป “มิวสิค แคมป์ (Music Camp)” ก่อนการเข้าประกวดในรอบ ชิงชนะเลิศ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำาให้น้องพีร้องเพลงไทยสากล เนื่องจากมี นำ้าเสียงใสเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสำาเนียงการออกเสียงภาษาไทย ภาคกลางชัดเจน จึงเหมาะแก่การร้องเพลงแนวไทยสากล ส่งผลให้น้องพี คว้าแชมป์มาครองได้สำาเร็จ

“เพื่อน ๆ และทุกคนที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินนักร้องควร ค้นหาน้ำาเสียงของตัวเองให้รู้ก่อนว่า น้ำาเสียงของเราเหมาะกับแนว เพลงประเภทไหน และมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ โดยเริ่มต้นจากการ ร้องตามเสียงเพลงต้นแบบจริง เมื่อจำาเนื้อเพลงได้แล้วก็ปรับมาร้อง กับคาราโอเกะที่ไม่มีเสียงต้นแบบ เมื่อฝึกไปเรื่อย ๆ ก็จะเกิดความ ชำานาญ” น้องพีบอกถึงเทคนิคที่สามารถทำาได้ด้วยตนเอง

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก กรุงเทพมหานคร โดยสำานักการศึกษาร่วมธ กั กับศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เพื่อ เปิ เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาธ ถึง ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 6-15 ปี ที่มีใจรัก ที่มีใจรักในเสียงเพลง ร่วมแข่งขันการประกวดร้อง เพลง ชิง ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตรจาก กรุงเทพมห กรุงเทพมหานคร พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ธ นางสุนันทานา สมบุญธรรม ประธานกรรมการ บริ บริหาร หาร ศูนย์ก ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กล่าวว่า นอก เหนือจากกา เหนือจากการแข่งขัน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสานฝันให้ เยาวชนที่ชื่น เยาวชนที่ชื่นชอบการร้องเพลง พัฒนาทักษะของตนเองสู่ การเป็นนักร การเป็นนักร้องมืออาชีพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน ดน ดนตรีและการขับร้องจากกรุงเทพมหานคร ร่วมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ได้ ทักษะการออกเสียง ทักษะเทคนิคการร้องขั้นสูง ทักษะการ แสดงออกบนเวที และทักษะการสื่อสารอารมณ์และบุคลิกภาพ ผ่าน ก การจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “มิวสิค แคมป์ (Music Camp)”

ทางด้าน น้องเปียโน-ด.ช.ภูวิศ จั่นเผือก นักเรียนชั้น ป.6 โร โรงเรียนประชานิเวศน์ เยาวชนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 กล่าวว่า กา การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความรู้มากมาย ทั้งจากคำาแนะนำาของคณะ กร กรรมการและการแลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย เฉ เฉพาะเรื่องการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะปัจจุบันเยาวชนไทย มัก มักใช้คำาควบกลำ้าผิด ผันเสียงผิด ซึ่งถือเป็นเป็นหัวใจสำาคัญของการร้อง เพลงเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำาเร็จ จากการประกวดร้องเพลง เรื่องการเสริมทักษะด้วยการเรียนดนตรี รเสรมทกษะดวยการเรยนดนตร ไม ไม่ ว่าดนตรีไทยหรือสากล อาทิ กลอง กีตาร์ หรือ ฉิ่ง เป็นต้น เพื่อจะทำาให้ เข้าใจตัวโน้ตและสามารถจับจังหวะ การร้องเพลงได้ถูกต้อง รวมไปถึง การฟังเพลงหลากหลายแนว เพื่อ เรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงและนำา มาพัฒนาทักษะของเรา

ขณะที่ น้องน้อยหน่า- ด.ญ. . พรรวษา หร่องบุตรศรี นักเรียนชั้น น ป.4 โรงเรียนวัดอัมพวา อีกหนึ่ง ง เยาวชนที่ได้รับรางวัลชมเชย บอกว่า า การประกวดร้องเพลงในครั้งนี้นอกก เหนือจากรางวัลและประสบการณ์การ าร แข่งขันที่ได้รับแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับ รับ คือความรู้และเทคนิคเรื่องการร้ององ เพลงจากคุณครูในกิจกรรมเวิร์กช็อป ป ที่นำาความรู้มาอบรมมากมายี ่ ำ ้ อาทิิ การฝึกเป่ากระดาษทิซชูให้ติดผนังเพื่อฝึกพลังปอดให้แข็งแรง และทำาให้ ลมที่ปล่อยออกมาคงที่เพื่อให้เสียงร้องนิ่ง ไม่สั่น เป็นต้น

น้อง ๆ บอกว่า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ จะนำาไปพัฒนา ตัวเอง พร้อมหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเติม สานฝันสู่การเป็นนักร้อง อาชีพตามที่ตั้งใจไว้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.