ลยรือแท่งแบริเออร์ หแก้น้าไข‘ทีรถโอติทีด ขวางจราจร! ’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ผบช.น.สั่งตำ�รวจ นครบ�ลยกแท่งแบริ เออร์ที่ตั้งขว�งพื้นผิว จร�จร

แก้รถติด..

ตร.นำ�ร ่อง ทยอยรื้อแท่งปูนแบริเออร์ จุด กลับรถถนนแจ้งวัฒนะ (ข�ออก) หน้�บริษัททีโอที จำ�กดั เพื่อแก้ ปัญห�คอขวด เปิดช่องท�งรถให้ ได้วิ่งเพิ่มม�กขึ้น ถือเป็นอีก แนวท�งเพื่อแก้ปัญห�จร�จร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.