ไว้รับค่ารักษาขรก.

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ยันรัฐไม่ตัดสิทธิค่�ร ัก ษ� ขรก.ห�กให้บริษัท ประกันดูแล “โฆษกรัฐบ�ล” ย้ำ� อยู่ระหว่�งศึกษ� คว�มเป็นไปได้ภ�ยใต้ 2 เงื่อนไข

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.