การพิจารณาคำาถามพ่วง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

ส า� หรับการพิจารณากรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับศาลรัฐธรรมนูญ ให้พิจารณาการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออก เสียงประชามติ ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วหรือไม่ ขณะนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันพุธที่ 28 ก.ย.นี้ ทั้งนี้ตามขั้นตอนการพิจารณาทางคณะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ละคนก็จะน�าความเห็นและมาแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมว่ามี ความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อแถลงด้วยวาจาครบทุกคนเสร็จแล้วก็จะท �า การลงมติ จากนั้นก็จะนา�มติที่ได้ไปจัดท า�เป็นคา�วินิจฉัย

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการประชุมตามปกติ ไม่มี การออกนั่งบัลลังก์ และผลการวินิจฉัยคาดว่าน่าจะแจกเป็นเอกสารข่าวให้กับสื่อมวลชน ส่วนคา�วินิจฉัยกลางแบบเป็นทางการนั้น เมื่อดา�เนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทาง สา�นักงานฯ ก็จะเร่งดา�เนินการส่งให้กับทาง กรธ.ทันทีภายในกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) กา�หนดไว้. เข้าใจสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและ คุ้มครองไว้ เป็นหลักสากลที่ทั่วโลกยอมรับ 2. การใช้มาตรา44 นอกจากจะเป็นการนอกกรอบ ที่รัฐธรรมนูญให้อ �า นาจไว้แล้วยังเป็นการใช้ อย่างฟุ่มเฟือยไปหรือไม่ ของผู้น�าเท่านั้น ทั้งนี้ มาตรา 44 เป็นสิ่งที่ หัวหน้า คสช. เขียนให้อ �า นาจตนเองไว้ไม่ได้ มาจากความยินยอมของประชาชน การใช้ อานาจดังกล่าวจึงควรเป็นไปอย่างจ�ากัดการ� ออกค�าสั่งข้างต้นไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ อานาจตามมาตรา� 44 เพราะไม่ได้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กา�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้ง คสช. และรัฐบาลปัจจุบันเป็นผู้ไม่เห็นด้วยกับ นโยบายจ�าน �าข้าวถือเป็นคู่ขัดแย้งและมิใช่ผู้ เป็นกลาง การใช้คา�สั่งทางปกครองจึงเป็นการ กระท�าที่ไม่ชอบและขัดหลักนิติธรรม ท �าให้ เข้าใจว่ามีความพยายามจงใจใช้กระบวนการ ต่าง ๆ มุ่งท�าลายพรรคการเมืองและผู้น�า ทางการเมืองที่มีความคิดเห็นต่าง พรรคเพื่อ ไทยจึงขอเรียกร้องให้หัวหน้า คสช.และรัฐบาล ได้ดาเนินการทุกอย่างไปตามขั้นตอนตาม� กฎหมายปกติ ขอให้มีการทบทวนกระบวนการ เรียกค่าเสียหายในโครงการรับจาน�าข้าว� และ ยกเลิกการใช้มาตรา 44 โดยไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.