พสกนิกรร้อยดวงใจถวายพระพร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พสกนิกรนา�พานดอกไม้ แจกันดอกไม้ และสิ่งของต่าง ๆ ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ เจ้าหน้าที่และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต �า บลโนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี สหกรณ์บริการตลาดเพื่อชุมชน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ชมรมลูกเสือชาว บ้านกรุงเทพมหานครกลุ่ม4 ครูนักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง บุคลากร บ้านเกษตรและสวนผลไม้ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สา�นกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สมุทรสาคร ครอบครัว กิติยาธิคุณ นางมยุรี ณะฤทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง สมาคมศิษย์เก่าบาง พระ ชมรมจิตอาสากรุงเทพมหานคร คณะทันตแพทย์และบุคลากร คลินิกทันตกรรม นวเวช พ.ท.อภิชาติ นิตุธร ผบ.หน่วยฝึกศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่27 ค่ายประเสริฐสงคราม จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะนักศึกษาวิชาทหารปี 5 นายประยูร-นางบุศรินทร์ อินทร์ ตลาดชุม นางกัลยาภัสร์ แก้วงาม และครอบครัว จาก จ.สงขลา คณะเทศบาลตา�บลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ชมรมคนรักในหลวงและผู้สูงอายุรักสุขภาพ ต.น้า�นอ้ย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นต้น. ท า� ให้เกิดวิกฤติการณ์นา้�ท่วมปี 2554 โดยนาย อรรถวิชช์ กล่าวว่า ตอนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ยุบ สภาวันที่ 9 พ.ค. 2554 ระดับน า้�ที่อยู่ในเขื่อน มีปริมาณตากว่าเกณฑ์ของการกักเก็บน้�า่� แต่ ภายหลังจากรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้ามา ท า� หน้าที่ 2 เดือนพบว่ามีการบริหารจัดการนา้� ที่ผิดโดยเฉพาะการที่กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ สั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ชะลอการปล่อยน้�าใน 2 เขื่อนเพื่อให้ชาวนา เกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จก่อนเพราะคาดว่าฝนจะ ตกลงมาเพิ่มโดยปกติการปล่อยน้�าในเขื่อน ใหญ่จะปล่อยอยู่ที่ 20-40 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในเดือน ต.ค. 2554 กลับมีการปล่อยน า้�ถึง 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าผิดปกติท า� ให้ มวลน้า�ไหลเข้าสู่ภาคกลางและเข้าท่วม กทม. ข้อมูลเหล่านี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายสุรพงษ์ ควรที่จะรับทราบ และตนก็จะนาเอกสาร� ทั้งหมดส่งให้กับ ป.ป.ช. วันที่ 26 ก.ย.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.