ſ ไล่ “ไก่อู” ทำใจให้สงบบ้าง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

นายนรวิชญ์ กล่าวอีกว่าเริ่มตั้งแต่ชั้น การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเกี่ยว กับโครงการรับจา�นา�ข้าวก็ใช้มาตรา 44 และพอ จะบังคับคดียึดทรัพย์ก็ใช้มาตรา 44 ให้อ า� นาจ กรมบังคับคดียึดทรัพย์อีกทั้งที่กรมบังคับคดี ไม่มีอานาจและมีกฎหมายปกติบังคับใช้อยู่� แล้ว ไม่จ �าต้องมาใช้มาตราพิเศษ 3. เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ลงนามแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดซึ่งตามกฎหมายและระเบียบ พล.อ. ประยุทธ์ ในฐานะผู้แต่งตั้งต้องเป็นคนลงนาม เองแต่แปลกใจว่ากลับออกคาสั่งให้ผู้อื่นลง� นามแทน ในเรื่องนี้น่าจะมีกุนซือกฎหมายใหญ่ ของรัฐบาลแนะน �าเพื่อไม่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ ถูกฟ้องร้องด �าเนินคดี 4. การใช้มาตรา 44 นอกจากจะเป็นการเอาเปรียบทางกฎหมาย แล้วยังกลับไม่กล้าลงนามเองอีก อย่างนี้เรียก ว่า เป็นการเอาเปรียบทางกฎหมาย 2 ชั้น อย่างไรก็ตามทีมทนายจะได้ด �าเนินการโต้แย้ง คัดค้าน และต่อสู้คดีให้ถึงที่สุด 5. ฝากถึง พล.ต.สรรเสริญ ให้ท่านไปทา�บุญนั่งสมาธิและ ต้องทา�อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี จิตใจจะได้สงบ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.