ต า�แหน่ง‘สามี’

Daily News Thailand - - การเมือง -

สำ�หรับ “เฮียโอฬาร” โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรม ส่งเสริมกำรเกษตร จะเกษียณอำยุ รำชกำรเดือนตุลำคมนี้ ที่ก่อนหน้ำถูก ลุงตู่ พูดถึงจนดังเป็นพลุแตกไปที่ไหน มีแต่คนเรียก “ท่าน รมช.” แต่สุดท้ำยก็ต้องกินแห้ว อกหัก กันไปตำมระเบียบหลังไม่มีชื่อติดโผ ครม. ลุงตู่ 3 โดนปัดตกจำกแคนดิเดต หลังเกษียณต้องกลับบ้ำนไปเลี้ยงหลำน ชวดเก้ำอี้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แหม!! แต่พอเจอหน้ำสื่อทีไร เฮียโอฬาร ตอกกลับ สไตล์ นิ่ม ๆ พร้อมอมยิ้มแบบอำรมณ์ดี๊ดี ทุกครั้งไม่เคยมีหัวเสียใส่สื่อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.