โด ย เ ล็ง เห็นค วา ม สำาคัญของการส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกป่า ของประชาชน ที่จะร่วมมือ กันในการแก้ไขปัญหา และ เพื่อขยายพื้นที่การปลูกป่า ” ให้มีจำานวนมากขึ้น

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.