ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

Daily News Thailand - - เกษตร -

ที่ ที่ผ่านมา ผ่านมา นายท นายทวีพงศ์วี พงศ์ สวรร สุวรรณโร ณโร เลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร นา�คณะ สื่อมวลชนศึกษาดูงานโรงงานคัดแยก ตัดแต่ง แพ็กบรรจุผักสด “สมเกียรติ ผักอร่อย” ของ นายสมเกียรติ ลา�พนัแดง ผู้ผลิตผักสดปลอดภัย จากสารพิษได้คุณภาพมาตรฐาน GAP, GMP และ อย. และเป็นแหล่งรวบรวมผักส่งห้าง สรรพสินค้ารายใหญ่ของจังหวัดสระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และปากช่อง ที่อา�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี

นายสมเกียรติ ล�าพันแดง ผู้บริหาร โรงงานคัดแยก ตัดแต่ง แพ็กบรรจุผักสด “สม เกียรติ ผักอร่อย” เปิดเผยว่า โรงงานคัดแยก ตัดแต่ง แพ็กบรรจุผักสด “สมเกียรติ ผักอร่อย” ตั้งอยู่ที่ตาบลโคกสว่าง� อ�าเภอเมือง จังหวัด สระบุรี เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานในการผลิต และ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตร และการคัด บรรจุที่ทันสมัย ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบเกษตรกร คนรุ่นใหม่ และขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดเครือข่าย ความเข้มแข็ง สามารถใช้ วิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง แต่มีรายได้เพิ่มขึ้น แบบสมา่�เสมอ และยั่งยืนได้

ด้วยตัวพื้นที่ฟาร์มมีการเพาะปลูกผัก แบบแนวคิดที่ทันสมัย อย่างเช่น การเพาะต้น อ่อนของผักบุ้ง โดยไม่ต้องรอให้โตเต็มที่ แต่เก็บ เกี่ยวมาจ �า หน่ายเพื่อประกอบอาหารในลักษณะ ต้นอ่อน ทา�ให้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในขณะนี้ โดย เฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมทานผักสด

มีการตรวจสอบความปลอด ภัยในการด�าเนินกิจการค้าส่งผักสด “สมเกียรติ ผักอร่อย” ซึ่งอยู่ไม่ไกล จากฟาร์มเพาะปลูก ได้ด �าเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการเกษตรมาประมาณ6 ปี ใน ฐานะ “ผู้รวบรวมผัก” ซึ่งพืชผัก เกษตรที่ได้GMP ทั่วทั้งจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งผักจากฟาร์ม “สมเกียรติ ผักอร่อย” เป็นผักตามมาตรฐาน GMP ทั้งสิ้น ซึ่งลูกค้าหลักคือ ศูนย์การค้าส่ง แม็คโครมียอดสั่งซื้อประมาณ 5-6 ตัน/วัน จาก กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยทา�ให้กลุ่มเกษตรกรเกิด ความสนใจในกระบวนการจ�าหน่ายผักผลไม้ ปลอดภัย ได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบสารเคมีที่ ปนเปื้อนมาในผักผลไม้ด้วยเทคโนโลยีภายใน ฟาร์ม ตลอดจนการเตรียมผักสดเพื่อท�าการ บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานจนถึงกระบวนการจัด ส่งตั้งแต่ต้นนา้�ถึงปลายนา้�.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.